Bari­ka-i Zafer Nedir, Yazarı, Konusu, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Bâri­ka-i Zafer, Nâmık Kemal’in (ö. 1888) İstanbul’un fethini konu alan tarihî muhtevalı ilk eseri.

Nâmık Kemal’in yazı hayatının henüz başlangıcında, “lugatlı yazı yazamadığı­nı” iddia eden muarızlarına cevap mahi­yetinde, eski tarz sanatkârane nesir üs­lubuyla kaleme aldığı küçük bir risale­dir. Yazar bir gün gibi çok kısa sürede yazdığı Bârika-i Zaferde eski nesrin bü­tün sanat oyunlarına başvurarak eski edebiyat taraftarlarına bu tarzda da ra­hatça yazı yazabildiğini göstermek iste­miştir. Bunun sonucu eserde muhteva­dan çok şekle ve söz oyunlarına yer veril­miştir. Ancak yine de Bârika-i Zafer’in eski nesrin özellikleri açısından hatalı ve noksan olduğunu söylemek mümkündür. Muhteva bakımından İstanbul’un fet­hine dair genel bilgileri ihtiva eden eser­de basit bir cümle ile ifade edilebilecek bir hadise uzun, ağır, süslü cümlelerle anlatılmaya çalışılmış ve karışık cümle­ler kurulmuştur. İfadeyi süslemek için yer yer Arapça ve Farsça beyitler nakle­dilmiş, ayrıca kelimelerin seçiminde se­ci arzusu ön planda tutulmuştur.

Nâmık Kemal Bârika-i Zafer’ Rama­zan 1278’de yazmış olmak­la beraber ancak Avrupa’dan döndük­ten sonra 1872’de yayımlamıştır. Müellifin geçen zaman içinde kazandığı fikrî merhaleyi gösterecek yeni bir eser yeri­ne eski bir çalışmasını neşretmesi, Os­manlı Devleti’nin yükseliş devri konusu üzerinde bir tarih denemesi ortaya koy­ma isteğinden ileri gelmektedir. Bâri­ka-i Zafer, Nâmık Kemal’in Devr-i İstîla’dan (1867) sonra müstakil olarak neş­rettiği  ikinci eseridir.

Eser yeni harflerle de yayımlanmıştır.

Diyanet İslam Ansiklopedisi