Ana Sayfa Sosyoloji 33Sosyoloji Sözlüğü BALKANLAŞTIRMA

BALKANLAŞTIRMA

0

 

BALKANLAŞTIRMA

 

Büyük güçlerin
parçalama ve boyunduruk al­tına alma siyaseti. Bu siyaset II.Dünya Savaşı­nın
öncesine kadar fiilen Balkanlarda uygulan­dığı için bu adı almıştır.
Balkanlaştırma siyase­ti, pejoratif olumsuz anlamda siyasî farklılıkla­rı
kışkırtıp, toprakların parçalanması yoluyla küçük birimleri istismar etme
girişimlerini be­lirtmek üzere kullanılır. ABD’nin Latin Ame­rika’da Monroc
doktrinine paralel olarak uy­guladığı bu yöntem, Orta Amerika’da küçük
devletlerin doğmasına, Güney Amerika’da ise ihmal edilebilirkültür farklarının
kıta ülkeleri­nin doğrudan yardımlaşmasına engeller çıkar­masına neden
olmuştur. Balkanlaştırma siya­setine verilebilecek dikkate değer ikinci ör­nek
Arap dünyasıdır. Arap ülkeleri hem farklı Avrupa ülkelerinin sömürgeleri
oldukları için, hem de birlikte olmalarından doğacak gü­cün verdiği endişe
nedeniyle Balkanlaştırılmış-lardır.

(SBA) Bk. Emperyalizm;
Sömürgecilik.