Balıklı Tekkesi Nerede, Tarihi, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Balıklı Tekkesi, Kütahya’da XV. yüzyılda kurulan bir tekke.

Aynı ad! taşıyan mahalledeki Balıklı (Rüstempaşa) Hamamı’nin güneyinde, üzeri kapatılmış olan Kapan deresinin doğusun­da bulunan tekke harap haldedir. XIV. yüzyıl sonu ile XV. yüzyıl başlarında yapıl­mış yan mekânlı zâviyeli tipte olan bu ya­pı, XVII. yüzyılın ilk çeyreği içinde Halveti tekkesine dönüşmüştür. 1072’de (1661-62) ölen ve buraya gömülen ilk Halveti” şey­hinden dolayı Muslihuddin Tekkesi adıyla da anılmaktadır. Halvetîliğin Yiğitbaşı ko­luna mensup olan Şeyh Muslihuddin’in mezar taşı doğudaki hazîrede, tekkenin buraya açılan yan penceresinin önünde­dir. Bugün bir kısmı yok olan kapı üzerin­deki iki satırlık çini kitabeden, tekkenin 1164’te (1751) Kütahya Valisi Yahya Pa­şa tarafından ihya edildiği anlaşılmakta­dır. İçte de bu döneme ait çiniler vardır.

Kagir olan kubbeli yan mekânlı bölü­mün kuzeydoğusunda ahşap meşrutası, havuzlu sakıfı ve kahve ocağı ile ilgi çekici özelliklere sahip olan bu yapı son yıllarda elden geçirilmişse de kubbesi çok çirkin biçimde sıvanmış, ahşap kı­sımlar da daha sonra yıkılıp yanmıştır. Basık bir giriş tonozu ve üzerinde çile-hânesi olan yapının aydınlık fenerli ve kubbeli orta mekânının iki yanında ka­nat mekânları bulunmaktadır. Bunlar­dan doğudaki yıkıktır. Uzun tonozlu ve mihraplı mescid bölümü daha iyi durum­da olan yapı. Kütahya’da korunması ge­reken erken devir örneklerinden biridir.

Diyanet İslam Ansiklopedisi