Ayni Minare Camii Nerede, Tarihi, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Ayni Minare Camii, Diyarbakır’da Akkoyunlu dönemine ait cami.

Mardinkapı yakınındadır; vakfiyesinden 904 (1499) yılında Hoca Ahmed adında bir hayır sahibi tarafından yaptırıldığı öğrenilmektedir. Kesme taştan inşa edil­miştir. Küçük, düzensiz avlusunun kö­şesinde sekizgen minaresi yer alır. İki sütun ve üç kemerle dışa açılan son ce­maat yerinin iki yanı duvarla kapalıdır. Aslına uygun yapılmayan onarımlar so­nucu son cemaat yerinin örtüsünde bir­lik kaybolmuş ve mekân kısmen kubbe, kısmen düzensiz tonozlarla kapalı bir durum almıştır.

Harim, mimari gelişme bakımından ilgi çekicidir. Enine dikdörtgen mekân, or­tada çapraz tonozla yanlarda ise beşik tonozlarla örtülüdür. Güneyde beş kö­şeli derin bir uzantı vardır ve mukarnaslı mihrap nişi buraya yerleştirilmiştir; bu uzantı bölümünün üzeri dilimli yarım kubbe biçiminde tonozla örtülüdür. Zâviyeli, yan mekânlı veya ters T tipi adı verilen erken Osmanlı camileriyle uzak­tan bir plan benzerliği göstermekte ise de kanatlan ayırıcı duvarlar burada mev­cut değildir. Dışta orijinal bölümlerin düz­gün taş işçiliği, içte sonradan getirilmiş toplama çiniler dikkati çeker.

Diyanet İslam Ansiklopedisi