Arif Hikmet Tezkiresi Nedir, Konusu, Özellikleri

Arif Hikmet Tezkiresi, Şeyhülislâm Arif Hikmet Bey tarafından hazırlanan şuarâ tezkiresi.

Arif Hikmet Bey’in kendi adıyla anılan bu eserde 1000-1252 yılları arasında yetişen 203 şairin hayatı anlatılmış ve şiirlerinden örnekler verilmiş­tir. Alfabe sırasıyla düzenlenen tezkire­de yer alan şairlerin bir kısmının hayatı, eserleri ve sanatları hakkında oldukça geniş bilgiler bulunurken bazılarından ancak bir iki satırla söz edilmesi eserin tamamlanamadığını göstermektedir. Ni­tekim bugün Ali Emîrî Efendi’nin yazı­sıyla elde mevcut tek nüshasında bazı şa­irlerin hayatları anlatıldıktan sonra şiirlerinden örnek verilmeyip yerlerinin boş bırakılmış olmasından eserin müsvedde halinde kaldığı açıkça anlaşılmaktadır. Yazmanın baş tarafında Ali Emîrî, tez­kirenin müellif nüshasının Bağdatlı İs­mail Paşa’da bulunduğunu ve eseri on­dan istinsah ettiğini fakat müellifin tez­kiresini  tamamlayamadığını   belirtmiş, bazı şairler hakkında “Tezyîl” notuyla ese­re ilâvelerde bulunmuştur. Ayrıca tezki­renin fihristinde yer alan şairlerden ye­di kadarına da içeride yer verilmediği görülmektedir.

Arif Hikmet Bey konağını devrin bil­gin, şair ve diğer sanatçılarının toplan­dığı bir merkez haline getirdiğinden bir­çok sanatçı, ilim adamı ve şairle tanışıp yakın dostluklar kurmuş ve bunlarla il­gili bilgileri eserlerine aktarmıştır. Tez­kiresi gibi Keşfü’z-zunûn’a yaptığı, kay­naklarda zikredilen yarım kalmış zeyli de bu çevrede bulunmanın bir ürünü sa­yılabilir. Başta tamamlanamamış olma­sı, bazı sairlerden çok kısa söz etmesi, eserinde yer alan bazı kişilerin Rızâ, Safâyî, Salim ve Râmiz gibi diğer tezkire­lerde de bulunması, Arif Hikmet Tezkiresi’nin önemini azaltmaktadır. An­cak bütün bunlara rağmen eserin önem­li bir özelliği. Ahdî’den başka Anadolu ve Rumeli dışına pek çıkmayan diğer Osmanlı tezkirecilerinden farklı olarak Arif Hikmet Beyin tezkiresinde bu böl­geler dışında kalan şairlere de yer ver­miş olmasıdır. Buhara, Besni, Dağıstan, Dehlev, Hârizm. Kabil, Kerkük, Senandec gibi geniş bir coğrafyada yetişen 132 Azerî, İranlı ve Buharalı şair onun sayesinde unutulmaktan kurtularak kültür tarihindeki yerini almıştır.

Diyanet İslam Ansiklopedisi