Sosyoloji Tarihi

Antik Yunan Filozofları

Plato ve Aristo gibi düşünürler psikoloji bilimi için çok kritik olan bazı soruları ilk defa sordular. Bu sorulardan bazılarına hâlâ tam bir cevap verilememektedir ve bugün de psikologlar bu soruları irdelemektedir. Bunlardan en önemlilerinden birisi “İnsanların bilişsel yetenekleri ve bilgileri doğuştan mı gelir, yoksa sonradan mı edinilir?” sorusudur. Plato bazı bilgilerin doğuştan geldiğini savunmaktadır. Ör¬neğin her kültürde çocuklar seslerden kelime ve cümleler oluşturulabileceğini an-layıp özel bir eğitim almadan ana dillerini öğrenebilmektedir. Bu durumda Plato
çocukların dil ile ilgili bir bilgiyle doğduklarını savunur. Öte yandan, Aristo’ya göre doğduğunda insan beyni “tabula rasa” yani boş bir levhadır ve sonradan yaşa¬nan deneyimlerle şekillenir. Aristo’nun bakış açısından dil öğrenimi, çocuğun de-
neyimleri çerçevesinde gelişmektedir,
Günümüzde bilgilerin ya da yeteneklerin tamamen doğuştan geldiğine ya da
tamamen deneyimle oluştuğuna pek ihtimal verilmemektedir, Ancak “İnsanların bilişsel yetenekleri ve bilgileri doğuştan mı gelir, yoksa sonradan mı edinilir?” sorusu günümüzde psikologların tartışmaya devam ettiği ve cevaplarken Yunan filo
zoflarının bakış açılarından da faydalandığı bir sorudur,