Ammuriye/Amorion Nerede, Tarihi, Mimari, Özellikleri

Ammûriye, İçbatı Anadolu’da İstanbul’dan Çukurova’ya giden eski Bizans askerî yolu üzerinde bugün harabeleri bulunan eski bir şehir ve kale.

Halkın “Hergan Kale” dediği Ammûriye (Amorion) Kalesi, rivayete göre ilk de­fa Zenon tarafından kurulmuştur. Mes’ûdî ise Anastasius zamanın­da inşa edildiğini yazmaktadır. Ammûriye, İslâm’ın ilk devirlerinden iti­baren İstanbul’un fethi için gelen müslüman ordular tarafından kuşatılmış ve 49’da Yezîd’in İstanbul seferi sı­rasında fethedilmiştir. Fakat daha son­raları zaman zaman elden çıkmış, so­nunda Abbasî Halifesi Mu’tasım döne­minde 838’de kesin olarak zaptedilmiştir. Mu’tasım şehri yıkmış ve yeniden inşa etmişse de 931’de Tarsus emîri ta­rafından tekrar tahrip edilmiştir. Bu ta­rihten sonra Ammûriye giderek önemi­ni kaybetmiştir. Yeri uzun zaman bilin­meden kalan şehrin harabeleri, XIX. yüz­yılda seyyah Hamilton’un araştırmala­rı sonunda Emirdağ’ın (Aziziye) 12 km. kadar doğusunda Hamzahacılı ve Hi­sar köylerinin yakınında ortaya çıkarıl­mıştır.

DİA