Ali Fehmi Karamanlıoğlu Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

0
44

Ali Fehmi Karamanlioğlu (1932-1973) Kıpçak Türkçesi uzmanı ve yazar.

31 Mayıs 1932’de İstanbul’un Küçükpazar semtinde doğdu. Babası Karamanoğullan’ndan Ahmed Tevfik Bey, annesi Fatma Hikmet Hanım’dır. Süleymaniye Mimar Sinan İlkokulu’ndan sonra İstanbul Erkek Lisesi’ni bitirdi. İstanbul Üniversi­tesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Ede­biyatı Bölümü’nden 1954’te mezun oldu. Aynı yıl Eski Türk Filolojisi Kürsüsü’nde Reşid Rahmeti Arat’ın asistanı olarak gö­reve başladı. Kıpçak Türkçesi Üzerine Bir Gramer Denemesi adlı çalışmasıyla doktor (1959), Seyf-i Sarâyî’nin Gülistan Tercümesi’nin metin ve indeksini hazır­layarak doçent oldu (1968).

1960-1962 yıllarında Alman Akademik Mübadele Teşkilâtı’nın (DAAD) bursuyla Hamburg Üniversitesinde Annemarie von Gabain, Bertold Spuler ve 0. Pritsak’ın derslerini ve şarkiyat seminerlerini takip eden Karamanlıoğlu, aynı kurumun araş­tırma bursuyla 1968’de de üç ay süreyle Almanya’da bulundu. 1972’de Viyana’da yapılan Milletlerarası Altayistik Toplantısı’na (PIAC) katıldı. Yakalandığı böbrek hastalığına rağmen Türk dilinin mesele­leri üzerinde çalışmayı sürdüren ve çok sıkıntılı anlarında bile derslerini bırakma­yan Karamanlıoğlu 17 Ocak 1973’te öldü. Kabri Zincirlikuyu Asri Mezarlığı’ndadır.

Kıpçak Türkçesi üzerinde yaptığı lisans, doktora ve doçentlik çalışmalarıyla tanı­nan Karamanlioğlu’nun dilin çeşitli prob­lemleri ve Türk kültürüyle ilgili makalele­ri İslâm Ansiklopedisi, Türkiyat Mec­muası, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, Türk Dili, Türk Kültürü, Türk Yurdu, Bilgi ve Ortam mecmualarında yayım­lanmıştır.