Ahmet Cemil Akıncı Kimdir, Hayatı, Eserleri

Ahmet Cemil Akıncı. (1914-1984) Dinî ve tarihi romanlanyla tanınan yazar.

Babasının görevli bulunduğu Akkâ’da (Filistin) doğdu. Baba tarafından ataları Rumeli sipahilerinden olduğu ve bu se­beple aile Sipahizâde lakabı ile anıldığı için ilgili kanundan sonra Akıncı soyadı­nı aldı. Babası, tahsilini Fâtih medrese­lerinde tamamladıktan sonra Suriye, Hi­caz ve Mısır’da maarif müfettişliği, çe­şitli yerlerde sultânı müdürlüğü yapan Abdürrahim Hilmi Bey, annesi ise Ara­bistan’ın çeşitli bölgelerinde rüşdiye müdireliklerinde bulunan Fatma Hanım’dır.

Suriye’nin İngilizler tarafından işgali üzerine 1919’da ailesiyle birlikte Maraş’a geldi ve burada üzerinde derin izler bı­rakmış olan Ma&ş muharebesini gör­dü. Kayseri’de başladığı tahsil hayatı­na Adana’da devam etti. 1929da Kule­li Askerî üsesi’ne girdi. Harbiye ve Top­çu Atış Okulunu tamamladıktan sonra 1934te topçu teğmeni olarak orduya katıldı. Ordunun çeşitli kademelerinde yirmi altı yıl görev yaptı, 1960’ta albay rütbesiyle emekli oldu. Başta Yeşilay Cemiyeti olmak üzere birçok hayır der­neklerinde çalıştı. 1 Ocak 1984’te İs­tanbul’da öldü.

Edebi Kişiliği

Küçük yaştan itibaren hikâye, roman ve şiirle meşgul olan Akıncı’nın genel­likle dinî ve millî konuları işlediği kırk­tan fazla eseri vardır. Kitaplarının bir­çoğunda olduğu gibi. Hz. Âdem’den baş­layıp bütün peygamberlerin hayatını ge­niş hayal dünyasında şekillendirdiği olay­larla süsleyerek kaleme aldığı “Kabe’ye Doğru” serisinde de onlann yaşadığı devirleri canlandırırken kesin ifadelerle zikrettiği bazı hadiselerde Ahd-i Atîk’i kaynak alan İsrâiliyat türü eserlere da­yandığı anlaşılmaktadır. Ele aldığı bazı olayları bir taraftan âyet meâlleriyle desteklerken diğer taraftan pek mute­ber sayılmayan kaynaklardan nakiller yapmıştır. Rahmet Müjdecisi Hz. Muhammed’in Hususiyetleri adlı eserin­de, “Ümmî Değildi” başlığı altında, Hz. Peygamberin okuma yazma bildiğini id­dia ederken bu konudaki rivayetleri te’vil etmekte ve kendine göre yeni yo­rumlar getirmektedir. Aynca eserlerin­de rastlanan bazı ifadelerde yerleşmiş dinî hassasiyete pek dikkat etmediği de görülmektedir. Tarihî romanlardaki üslûbun dinî temaları işlediği romanlarına nisbetle daha başarılı olduğu söy­lenebilir. Buna rağmen Akıncı, romanlarındaki olayların örgüsü ve anlatımın kolay anlaşılır, akıcı ve açık oluşuyla eserlerinin zevkle okunmasını sağlamış, özellikle gençler ve geniş halk kitleleri üzerinde etkili olmasını bilmiştir.

Eserleri

Dinî Romanları
Kabe’ye Doğ­ru. “Büyük Kısas-ı Enbiya” ve “Peygam­berler Tarihi” adlarıyla da anılan bu se­ri Hz. Âdemden başlayarak Hz. Müsâya kadar bütün peygamberlerin her bi­ri bir kitapta olmak üzere anlatıldığı yirmi yedi cilt halinde ve yaklaşık 5500 sayfa hacmindedir.; Kabe’den Fışkıran Nûr. “Sevgili Peygamberimiz” yan başlığını da taşıyan eser on beş cilttir ; Rahmet Müjdecisi Hazret-i Muhammed’in Hususiyetleri ; Hazreti Ebûbekir; Hazreti Ömer; Hazreti Osman; Hazreti Ali; Haz­reti Hatice, Halîlü’r-Rahman Hazreti İbrahim ; Hazreti Peygamberin Savaşları; Sabır Çağlayanı Pey­gamber Hazreti Eyyûb; Hızır’ı Arayan Peygamber; Hazreti Aişe; Hazreti Fâtıma; Hazreti Amine; Hazreti Hamza; Mihmandâr-ı Resul Hâlid Bin Zeyd Ebû Eyyüb el-Ensâri ; Halid Bin Velid; Hazreti Bilâl-i Habeşî; Haz­ret-i Veysei Karânî; Ashab-ı Kehf; Son Mucize; Dinî Hikâyeler; Lokman Hekim; Gir Cennetime; Cinler Âle­mi

Millî Romanla­rı
Asil Düşman; Hilâllerin Gölgesinde ; Mehmetçikle 30 Yıl ; Selçuk Kartalı Aldoğan Malazgirt’e; Elit Sultan; Yaylanın Derdi; Yüzbaşı Murat