Ahmer Hanı Nerededir, Tarihi, Mimari, Hakkında Bilgi

Ahmer Hanı. Filistin’de Beysân yakınlarında XIV. yüzyıla ait Memlûk kervansarayı.

Filistin bölgesindeki en eski yerleşim birimlerinden biri olan Beysân, aynı za­manda Şam-Mısır kervan yolundaki önemli konaklama noktalarından da bi­risidir. Burada bulunan Ahmer Hanı, ki­tabesinden anlaşıldığına göre, Memlükler devrinde Sâlâr b. Abdullah tarafından 1 Cemâziyelevvel 708 (17 Ekim 1308) ta­rihinde yolcuların faydalanması için vakıf olarak yaptırılmıştır. İnşası Sâlâr’ın Şam’da bulunan yardımcısı Seyfeddin Bektemür’ün idaresi ve Nasır b. Yû­suf un nezareti ile gerçekleştirilmiştir.

Kervansaray 82X71 m. ölçüsünde olup, ortasında bir şadırvan veya havuzu bulunan bir avlusu vardır. Çapraz tonoz­lu galeriler avlunun etrafını çepeçevre sarmaktadır. Giriş dehlizinde dama çı­kışı sağlayan merdivenler yer alır.

DİA