Ana Sayfa Tarih Dinler Tarihi Ahd-i Cedid ve Müslümanlar

Ahd-i Cedid ve Müslümanlar

0

III. Ahd-i Cedid ve Müslümanlar

Kur’ân-ı Kerim. Ehl-i kitap olarak tav­sif ettiği hıristiyanlara Hz. İsa vasıtasıy­la İncil’in verildiğini bildirir. [ bk. el-Maide: 5/65] Hz. İsa’ya kitap, hikmet. Tevrat ve İncil öğretilmiştir. [Âl-i imrân: 3/48, el-Maide: 5/65] İsa’ya verilen İncil’de hidayet ve nur vardır. [ el-Mâide: 5/46] Tevrat’ta olduğu gibi İncil’de de ümmî resulün geleceği yazılıdır. [el-A’râf: 7/157] Kur’ân-ı Kerîm’de ayrıca havarilerin Al­lah’a ve onun elçisi Hz. İsa’ya inanarak müslüman oldukları da belirtilmektedir. [bk Al-i İmrân: 3/52; el-Mâide: 5/111. es-Saf: 61/141]

Kur’ân-ı Kerîm. Hz. İsa’ya verilen İncil dışında, ne bugün hıristiyanlarca kutsal kabul edilen İnciller’den. ne de Ahd-i Ce­dîd’in diğer kitaplarından bahsetmek­tedir. İslâm’a göre. Hz. İsa’ya Allah ka­tından, adı İncil olan bir tek kitap veril­miştir. Buna karşılık hıristiyanların kut­sal kitaplar listesinde dört incil mevcut­tur ve bunların hepsi de kutsal sayıl­maktadır. Halbuki Hıristiyanlığın ilk dö­nemlerinde bir İncil söz konusudur. Diğer taraftan, ilk beş asır boyunca çok sayıda İncil kaleme alınmıştır ki başlıcaları İbrânîler İncili, Nâsıralılar İncili. On İki Havari İncili, Mı­sırlılar İncili. Petrus’un İncili, Thomas’ın İncili. Matthias’ın İncili, Filip’in (Philippe) İncili. Judas’ın İncili. Barthelemy İncili, Barnabas İncili. Basilide İncili, Marcion İncili’dir. Kilise, ilk beş asırda kutsal ki­tapları tesbit etmekle meşgul olmuş, bugün muteber kabul edilen dört İncil dışındaki diğer İnciller’i apokrif saymış­tır. İslâm’a göre Hıristiyanlığın muteber saydığı dört İncil’den hiçbirini Hz. İsa’ya nisbet etmek mümkün değildir. Bu dört İncil, ne Hz. İsa’ya vahyedilen İncil’dir ne de onun yaşadığı dönemde kaleme alın­mıştır. Zaten hıristiyanlar da bunu ka­bul etmektedirler. Onlara göre Hz. İsa ne yazmış, ne de yazdırmıştır. Mevcut İnciller Hz. İsa’nın semaya çekilmesin­den çok sonra muhtelif kimseler tara­fından kaleme alınmıştır ve ilk dönem­lerde “Havariler’in Hatıratı” olarak tav­sif edilmiştir. Ancak İnciller’i havarilere nisbet etmek de doğru değildir. Her ne kadar kilise, kitapların kutsal kabul edil­mesi için havarilere nisbet edilme şartı­nı koymuşsa da dört İncil’den sadece ikisinin yazarı, eğer gerçekten bugün kabul edilen şahıslarca yazılmışsa, ha­varidir. Diğer ikisi (Markos ve Luka) ha­vari değildir. Bir başka husus da bugün mevcut Ahd-i Cedîd yazmalarından hiç­birinin kitapların yazarlarına ait orijinal nüshalar olmayışıdır. Ayrıca Hz. İsa Ârâmîce konuştuğu halde bugünkü Ahd-i Cedîd kitaplarının tamamı Grekçe ya­zılmıştır.

Hz. İsa hakkında Kur’ân-ı Kerîm’de ve­rilen bilgilerle İnciller’in muhtevası ara­sında çelişkiler bulunmaktadır. Nitekim Kur’an’da  Hz. İsa’nın tevhid akîdesini tebliğ ettiği ve kendisinin Allah tarafın­dan İsrâiloğullan’na gönderilmiş bir pey­gamber olduğu belirtilmekte [bk. es-Saf :61/’61] İnciller ise onu tecessüd etmiş ilâhî kelâm ve tanrı olarak takdim et­mektedir. Kur’an’da Hz. İsa’nın öldürül­mediği, çarmıha gerilmediği bildirilir­ken [bk. en-Nisâ: 4/157], İnciller’de onun çarmıha gerilişi tasvir edilmektedir. Di­ğer taraftan, İncil’de ümmî resulün ge­leceği yazılı olduğu [bk. el-A’râf: 7/157] ve Hz. fsâ kendisinden sonra adı Ahmed olan bir peygamberin geleceğini müjde­lediği halde [bk es-Saf: 61/6], bugünkü İnciller’de bu bilgi mevcut değildir. Zira yahudiler gibi hıristiyanlar da kendileri­ne verilen ilâhî kitabı aslî şekliyle mu­hafaza etmemiş, onu tahrif etmişlerdir.