Ana Sayfa Tarih Dinler Tarihi Ahd-i Atik ve Hıristiyanlar

Ahd-i Atik ve Hıristiyanlar

0

III- Ahd-i Atik ve Hıristiyanlar

Ahd-i Atîk. hıristiyanlarca da kutsal kabul edilmekte ve hıristiyan Kitâb-ı Mukaddes’inin ilk bölümünü teşkil etmek­tedir. Özellikle yahudi ve hıristiyan ge­leneğinde Hz. Musa’ya nisbet edilen bu­günkü Tevrat, Bâbil esareti sonrasından başlamak üzere, kelime kelime Yahve tarafından vahyedilmiş bir kitap olarak kabul edilmiştir (bk. tevrat). Bütün hı­ristiyan kiliseleri prensip olarak yahudi kanonundaki kitapları kabul etmekte­dirler; ancak Hıristiyanlık, İskenderiye yahudilerine ait kutsal kitaplar listesini (kanon) benimsemiştir. Masoretik me­tin ile Grekçe metin arasında da farklı­lıklar söz konusudur. Yahudi kanonun­daki kitaplara yapılan ilâveler dışında, ayrıca Katolikler’in “Deuterocanonique” kabul ettikleri kitaplar da vardır ki bun­lar Protestanlar tarafından “Apokrif sayıldıkları için kabul edilmemektedir. Doğu kiliseleri (Ortodokslar ve Kadıköy Konsili kararlarını kabul etmeyenler) ise bu kitaplarla ilgili açık bir tavır ortaya koymamışlardır.

Ahd-i Atîk, Hz. İsa ve ilk kilise için ye­gâne kutsal kitap idi. Hz. İsa’nın, Kur’an’da da belirtildiği gibi, bazı hüküm­leri değiştirmenin dışında, Tevrat’ı veya peygamber kitapla­rını kaldırmak gibi faaliyeti asla olma­mıştır. Tam aksine o, “Sanmayın ki ben şeriatı (Tevrat) yahut peygamberleri yık­maya geldim, ben yıkmaya değil fakat tamam etmeye geldim”  demektedir. İlk kilise ve havariler Ahd-i Atîk’i kabul etmekte ve ibadette ondan parçalar okumakta idiler. Fakat özellikle Pavlus (St. Paul) ile birlikte, Ahd-i Atîk’in şer’î hükümlerinin İsa Mesîh vasıtasıyla akdedilen Ahd-i Cedîd neticesinde ge­çersiz kılındığı ilân edilmiş, daha ilk Ku­düs Konsili’nde eskiden putperest olan yeni hıristiyanlardan, bazı hükümler dı­şında Ahd-i Atîk’e uymaları istenmemiş­tir. Hıristi­yanlık Ahd-i Atîk’i kurtuluş tarihinin ilk merhalesi olarak kabul etmektedir.