Aga Büzürg-i Tahrani Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

0
48

AGA BÜZÜRG-İ TAHRANİ
 
Muhammed Muhsin b. Alî b. Muhammed Rızâ Âga Büzürg-i Tahrânî (1875-1970) Şii müellifler hakkında yazdığı eserlerle tanınan İranlı âlim. Tahran’da Muhsinî diye tanınan ve ti­caretle uğraşan ŞİÎ bir ailenin çocuğudur. Kendisi Münzevî lakabı ile de anılır. İlk tahsilini Tahran’da yaptı. 1886 yılın­da babasının düzenlediği bir merasim­de kendisine dinî kıyafet giydirilerek Şeyh Âgâ Büzürg lakabı verildi. 1897’de Necefe yerleşti. İran, Suriye, Mısır ve Hicaz’a yaptığı birkaç kısa seyahat dı­şında hayatını Irak’ta Şiîler’in mukad­des saydıkları şehirlerde geçirdi. Necefte zamanın büyük Şîa âlimlerinden hat, teo/id, edebiyat, mantık, fıkıh, usûl-i fıkıh ve matematik dersleri aidi; özellikle el-Kidye’nin müellifi Ahund Molla Muhammed Kâzım-ı Horasânî’den (ö. 1911) istifade etti. Onun ölümü üzerine Sâmerrâ’ya giderek Mirza Mu­hammed Takî-i Şîrâzi’nin ders halkası­na girdi. ez-Zeri’a adlı büyük eserini burada yazmaya başladı. Sâmerrâ Medresesi’nde hocalık yaptı. Hocalarından rivayette bulunma ve talebelerine ica­zet verme hususunda, çağdaş âlimlerle kıyas edilemeyecek kadar gayretli bir muhaddisdi. 1937’de Necefe döndü ve orada öldü.