Ana Sayfa Tarih Tarihi Şahsiyetler Abdullah bin Utbe Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi -Sahabi-

Abdullah bin Utbe Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi -Sahabi-

0

Ebû Ubeydillâh Abdullah b. Utbe b. Mes’ûd el-Hüzelr el-Medenî el-Kûfî (ö. 74/693) Fakih sahâbî.                     .

Meşhur sahâbî Abdullah b. Mes’ud’un yeğenidir. Hz. Peygamber’in vefatı sıra­sında henüz küçüktü. Doğum tarihi ke­sin olarak bilinmemektedir. Hz. Ömer’in halifeliği zamanında Medine’de çarşı ve pazarın kontrolüyle görevlendirildi. 66 (685) yılında Kûfe’de İsyan çıkararak şehirde idareyi ele geçiren Muhtar es-Sekafî tarafından Şureyh’in yerine kadı tayin edildi, fakat kısa bir süre sonra hastalığı sebebiyle görevden alındı. Mus’ab b. Zübeyr’in valiliği sırasında da iki yıl (686-687) Küfe kadılığı yapan Ab­dullah b. Utbe 74 (veya 73) yılında ora­da vefat etti.

Bazı âlimlerin tabiînden saydıktan Abdullah b. Utbe, Kûfe’nin önde gelen âlimlerindendi. Kendisinden birçok hadis ve fetva nakledilmiştir. Hadis rivaye­tinde sika olduğu hususunda ittifak vardır. Resûlullah’tan doğrudan hadis ri­vayeti bulunmayan Abdullah b. Utbe. da­ha çok amcası İbn Mes’ûd, Hz. Ömer. Ammâr ve Ebû Hüreyre’den rivayette bulunmuş, kendisinden de Medine’nin meşhur yedi fakihinden (fukahâ-i seb’a) biri olan oğlu Ubeydullah. Âmir eş-Şa’bî, Humeyd b. Abdurrahman b. Avf. Ebü İshak es-Sebn ve Muhammed b. Şîrîn hadis rivayet etmişlerdir.

Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi