Din Psikolojisi

2.Din Psikolojisinin Konusu

 

Din Psikolojisi, dindar ya da olumlu veya olumsuz bir şekilde din ile bir bağı bulunan insanı psikolojik bakımdan bir anlama çabasıdır. Dolayısıyla bu bilim, bireyin ruhsal yaşayış ve davranışları içerisinde dinî nitelikli olguları ele alıp araştırır. Din Psikolojisi dinin veya dine karşı olan anlatı ve söylemlerin karşısında bireyin ortaya koyduğu olumlu veya olumsuz öznel(sübjektif) tutumları araştırır. Bir yandan dinî inanç ve davranışın birey üzerindeki psikolojik etkileri ( ruh sağlığına, kişiliğine, sosyal ilişkilerine) diğer yandan ise, kişinin çeşitli duygu ve arzularının, karakter ve kişilik yapısının, tutum ve davranışlarının dinî inanç ve yaşayış üzerindeki etkileri karşılıklı olarak araştırılır. Dindarlığın çok çeşitli şekilleri ortaya çıkışı, gelişimi, yapılanması, değişim ve dönüşümleri açısından din psikolojisinin başlıca araştırma konusudur.

Bireylerin dinî inançları, tutum ve davranışları belli bir sosyo-kültürel bağlamda oluşur ve gelişir. Dolayısıyla, bir kimsenin dindarlık yaşantısı ancak onun bağlı olduğu dinî gelenek dikkate alınarak anlaşılabilir. Bu anlamda Din Psikolojisi, dinin insan ruhunda yaşanan ve çeşitli şekillerde dışa yansıyan (söz, duygu ve heyecan, istek ve arzu, fikir ve tasavvur, tutum ve davranış, eylem ve etkinlik) ifade ve özellikler çerçevesinde gelişen yapıyı ve bunun dinamiklerini, iç ve dış çevre ile olan ilişkisel bağlarını ve etkileşimini bir bütün olarak incelemeye çalışır.

Din, tarihsel ve toplumsal olduğu kadar psikolojik bir gerçek olduğuna göre, dindarlık insanın hangi psikolojik yönüyle ilgilidir? Bireylerin hayatında yertutan din, akıl ve düşünce; bilinç ve bilinçdışı, duygular ve arzular, ahlak, davranış, eylem ve etkinlikler alanından hangisi ile sınırlı bir varlık alanına sahiptir? Düşünüp, araştırınız.

Bir Müslüman bireyin dinî tutum ve davranışlarını doğru olarak anlamada sl/::l   onun dini kimliği yanında, dini aidiyetiyle ilgili başka hangi bilgiye başvurmak        gerekir?