33Sosyoloji Sözlüğü

048

 

. SOLCULUK

 

Solculuk genel anlamda
değişim ve yeni­liklerden yana bir tutumu ifade eder. Bir dünya görüşü olarak,
insanın iyi olduğunu ve giderek daha iyiye gideceğini savunur ve buna bağlı
olarak da evrimi hızlandırmak gerektiğine inanır. Sağcılık gibi 1789 Fran­sız
thtilali’nin bir ürünü olan Solculuk, dev­rimden sonra toplanan Ulusal
Meclİs’te, sol tarafta toplanan ve varolan düzenin çeşitli yönleriyle
değişiminden yana olan ilerici burjuvalar için kullanılmıştır. Solculuğun

bir de özel bir anlamı
vardır. Marksçı-Le-nincİ görüşte, “aşırı solculuk”, “sosyalist
ihtilalcilik” veya “sol sapma” olarak nitele­nen bu anlamıyla,
toplumsal düzeni tümüy­le inkâr eden yıkıcı ve sürekli bir başkaldırı yi ifade
eder. Bu yönüyle anarşizmle eşan­lamda kullanılmaktadır. Lenin, 19 20’de ya­yınlanan,
Le Gaıtchisme, Maladie Infantile de Communisme (Solculuk, Komünizmin Çocukluk
Hastalığı) adlı eserinde, solculu­ğu pek çok yönden kınamaktadır. Lenin’e göre,
solculuk, herhangi bir siyasal girişim­den önce sınıf güçlerini ve bu güçler
arasın­daki ilişkiyi gözönünde bulundurmamakta­dır. Bireysel terörizmi ve
suikastleri benim-sememektedir. Ayrıca, emekçi sınıfının devrimi başlatacak
kadar etkinleşmediği, güçsüz bulunduğu durumlarda, solcular, ulusal seçimlere
girmek, parlamentoya ka­tılmak gibi imkânlardan yararlanmayı baş­tan
reddetmektedirler. Böylece de, kendile­rini liberal burjuvaziden ve sosyal
demok­rat burjuvalardan soyutlayarak, başarısızlı­ğa mahkûm olmaktadırlar.
Lenin, aynı bağ­lamda, solcuların, 1908’de gerici parlamen­toya katılmamakta
direndikleri ve 1918 Brest-Litovvsk barışını da kabul etmedikle­ri için
partiden çıkarıldıklarını açıklamak­tadır.

Geçen zaman ve değişen
koşullar içinde solculuk da sağcılık gibi farklı anlamlar yüklenmiştir. Fransız
Devrimi sonrası ku­rulan Ulusal Meclis’te solda oturan burju­valar bugün sağda
yer almaktadırlar. Burju­va düşüncesi de günümüzde sağcı bir dü­şünce kabul
edilmektedir.

Solculuğun belirli
tarihlerle sınırlı anla­mı değişse bile evrimcilik anlamı, yani va­rolan
düzenin daha iyiye götürüleceği dü­şüncesi kalıcıdır.

(SBA)

Bk. Muhafazakarlık,
Sağcılık