Ana Sayfa Sosyoloji Yeni Toplumsal Hareketler: Toplumsal Hareketler ve Eğitim

Yeni Toplumsal Hareketler: Toplumsal Hareketler ve Eğitim

0

Toplumsal Hareketler ve Eğitim

Eğitimin toplumsal değişmenin aracısı olduğu
konusunda geniş bir kabul söz konusudur.

Eğitim ile toplumsal değişme arasındaki ilişkileri
açıklayan üç temel görüşten söz edilebilir:

1-   
Yeniden oluşumcu ve
modernist görüşlere göre eğitim, toplumsal düzenin yaratıcısıdır.

2-   
Tutucu ya da çatışmacı
görüşe göre ise eğitim var olan toplumsal, ekonomik ve politik düzenin bir
parçasıdır. Eğitim, toplumdaki egemen sınıf ve grupların kendi kültür ve yaşam
biçimlerini toplumun diğer kesimlerine kabul ettirmek üzere kullanılacak
“devletin ideolojik bir organı”dır.

3-   
Bu iki zıt görüş
arasında yer alanlar eğitimin belli ölçülerde toplumsal değişimi mümkün
kılacağını dile getirirler.

Etkili bir demokrasinin kurulması ve
yaşatılabilmesi için eğitime gereksinim vardır. Daha farklı ideallerin tesisi
için de eğitime ihtiyaç vardır. Eğitim sözcüğünün tanımı ile “bilinç”
sözcüğünün tanımı yapısal olarak birbiriyle örtüşür: bilinç, kendi başına bir
anlam ifade etmez, neyin bilincinden söz edildiği ortaya konulmadıkça bilinç
kavramı etrafındaki düşünceler muğlak ve kısır kalır. Aynı şekilde eğitimden
söz edilirken eğitimi içeriği ile birlikte ele alımak gerekir (neyin eğitimi,
nasıl bir eğitim, neye yönelik eğitim).

Eğitimin görevlerinden biri, toplumun
kültürel değerlerini ve toplumsal davranış örneklerini genç üyelere aktarmaktır.

Modernizmin ihtiyaç duyduğu değişimlere
toplumu hazırlamak, eğitimin yaratıcı işlevini oluşturur.

Kimi zaman bir değişimin gerçekleştirilmesi
kimi zaman bir değişimin engellenmesi, toplumsal hareketlerde olduğu gibi eğitimin
de işlevleri arasındadır.

TOPLUMSAL
HAREKETLERDE EĞİTİM VE ÖĞRENME

Ron Eyerman ve Andrew Jamison toplumsal
hareketlerle baskı grupları arasında ayrım yapılması gerektiğini savunmuf,
toplumsal hareketlerdeki “bilişsel praksis” (bir amaca yönelik bedensel ve ruhsal
etkinlik) olgusuna dikkat çekmişlerdir.

Alan yazında otoritelerin toplumsal
hareketlerdeki öğrenmenin farklı biçimlerine ilişkin farklı tanımlamaları olmuştur.

Toplumsal hareketler, birçok ülkede daha geniş
anlamda siyasal demokratikleşmenin bütünleyici bir parçası olarak eğitim
reformlarına yol açmıştır.

Yeni Toplumsal
Hareketler

Editör: Prof. Dr. Bilhan
Kartal & Prof. Dr. Belkıs Kümbetoğlu

Anadolu Üniversitesi
Yayını, Yayın No: 2345

Eylül, 2011 Eskişehir