Nedir ?

Yardımcı Fikir Nedir, Anlamı, Örnekleri

Bir yazıyı yazarken, ele aldığımız ana fikir etrafında, bir takım duygu ve düşüncelerin sıralandığını görürüz. Bu duygu ve düşünceler, o ana fikri, çeşitli yönlerden tamamlıyan yardımcı unsurlardır. Bu unsurlar, bir sıraya göre ana fikir çevresinde bir örgü meydana getirmedikçe, arzu ettiğimiz yazıyı ortaya çıkarmak mümkün değildir. İşte bir yazının örgüsünü tamamlıyan ve ana fikir etrafında sıralanan bu duygu ve düşüncelerimizin herbirine yardımcı fikir denir.

Yardımcı fikirlerin tek başlarına bir değerleri yoktur. Onların da kendi aralarında sıkı bir ilişki vardır. Daha doğrusu, her yardımcı fikir birbirini çağırır. Bu böyle olmakla beraber yardımcı fikirle ana fikir arasında, mantıkî bir ilişkinin bulunması da şarttır.

Yardımcı fikirlerin her biri bir paragrafta anlatılır.

Şimdi Misafir adlı hikayenin ana fikriyle yardımcı fikirlerini ayırarak hem bunların ne olduklarını, hem de aralarındaki ilişkileri anlamaya çalışalım.