Yahya Kemal – Siyasî ve Edebî Portreler

75

Yahya
Kemal – Siyasî ve
Edebî Portreler

Abdülhak Hâmid

Tevfik Fikret

Şahsî Hatıralar (Ziya Gökalp)

Tevfik Fikret ve Ziya Gökalp

Tevfik Fikret’i ve Ziya Gökalp’ı yakından
tanıdım. Fikret’in bilgisi orta derecede, birçok bahislerde ondan da dundu.

Fikret’in Fransızcası alelâde idi. Bizim
eski şiirimize vukufu ise (…) divanları bir taraftan devretmiş, diğer taraftan
da her mısraı sökecek bir derecede değildi.

Ziya Gökalp, Fransızca şiiri hiç bilmezdi,
Farisî şiiri ve bizim eski şiirimizi birinci derecede anlardı; ilimde ise
payansız bir kudret sahibiydi… (s. 26)

Tevfik Fikret şiirimizin içindendi. Ziya
Gökalp dışında yaşayan bir âlimdi.

Süleyman Nazif

Süleyman Nazif’in öldüğünü, iri harflerle,
okudum. Kalbimde âdeta uzvî bir ağrı hissettim. İstanbul’a dönersem Süleyman
Nazif’i bulamayacağım, onunla bir daha görüşemeyeceğim, konuşamayacağım, dedim.
Bu eksiklik bana hudutsuz bir acı gibi geldi. (s. 29)

…aruzla “seviyorum” denilemiyor; hâlbuki
şiirin en geniş zamanı aşktır. (s. 31)

Hâlide Edip Hanım

Hâlide Edip Hanım Amerikalıların müterakim
bir maarif ianesiyle Anadolu’da büyük kolejler açmalarını temin etmiş, lâkin
hükûmet bu iyiliği mağşuş ve müşevveş görmüş…

Hâlide Edip Hanım Amerikalılar karşısında,
güç bir mevkide kalmış. (s. 39)

Acı Bir Hatıra (Yakup Kadri)

Yakup Kadri’nin bana ve benim ona karşı
duyduğumuz şedit bir kin ikimizin hayatında başlıca bir safhadır. (s. 40)

Refik Hâlit

İyi yazmak edebiyatta esastır, ancak edebî
değer yazı istidadından sonraki merhalelerdir. (s. 44)

Ruşen Eşref

Ahmet Naim Bey’e Dair Bir Hatıra (Ahmet
Naim Bey)

Ziya Gökalp ve Enver Paşa

Murat Bey (Mizancı Murat)

Ali Kemal

Avrupalıyı andıran üç tarafı vardı:
Bünyesi, şehveti ve münakaşa gazeteciliği.

En iyi ve kuvvetli bildiği şeyi
konuştuğumuz ve yazdığımız Türkçe idi. (s. 61)

…gözü büyük parada idi…

Doktor Nâzım ve Bahaeddin Şakir, Ali
Kemal’in azılı düşmanlarındandı.

Babıâli vak’ası olduğu gece Ali Kemal
Tokatlayan’da tevkif edildi; diğer İtilafçı ve muhaliflerle beraber, Bekirağa
Bölüğü’ne götürüldü. (s. 71)

Ferit Paşa kabinesine Dahiliye Nazırı oldu.

Ali Kemal’i İzmit’te demiryolu üzerindeki
köprüde sehpada gördüm. (s. 78)

Bir Kitabın Uyandırdığı Hatıralar
(Kıbrıslızade Tevfik)

Doktor Nâzım

Selânik Türklerinden abanî sarıklı bir
ağanın oğlu idi.

Bahaeddin Şakir

Şekip Bey

Cemal Paşa

Cavit Bey

Yapı Kredi Yayınları

Haziran 2006