Wilhelm Hofmeister Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Hofmeister’in botaniğe temel katkısı, birbirinden bağımsız iki ayrı grup olarak düşünülen basit yapılı bitkiler ile yüksek yapılı bitkiler arasındaki geçişi vurgulayarak, basitten karmaşığa doğru bir sıralama içinde ele aldığı tüm bitki dünyasına sistemli bir ilişki getirmiş olmasıdır. 1847’de, tohumlu bitkilerde embriyonun oluşumunu konu alan ilk incelemesinde, o dönemin en ünlü doğabilimcilerinden Schlei-den’in öne sürdüğü gibi bitki embriyonunun çiçektozu (polen) borusunun tepesinde gelişmediğini, döllenmeden önce embriyon kesesinde var olan bir hücreden oluştuğunu açıkladı.

Hofmeister’inen önemli çalışması,1851 ’dey ayım-ladığı ve açıktohumlu bitkileri, yüksek yapılı çiçeksiz bitkiler ile kapalıtohumlu çiçekli bitkiler arasına yerleştirerek bitki sistematiğindeki yerini doğru olarak belirlediği karşılaştırmalı morfoloji incelemesidir. Ayrıca, bir döllenme süreci olarak eşeyliğin hem çiçekli, hem de çiçeksiz bitkilere özgü olduğunu açıklayan ve bitkilerin hareketini inceleyerek ışığa yönelim olgusunu değerlendiren Hofmeister’in çalışmaları, bitki sınıflandırmasının gelişmesini büyük ölçüde etkilemiştir.

• YAPITLAR (başlıca): Die Entstehung des Embryo der Phanerogamen, 1849, (“Tohumlu Bitkilerde Embriyonun Oluşumu”); Vergleichende Untersuchungen derKeimung, Entfaltung und Fruchtbildung höherer Kryptogamen(Mo-ose, Farm, Equisetaceen, Rhizocarpeen und Lycopodace-enj und der Samenbildung der Coniferen, 1851, (“Yüksek Yapılı Çiçeksiz Bitkilerde (Karayosunları, Eğreltiotları, Atkuyrukları, Kibritotları) Filizlenme, Gelişim ve Meyve Oluşumu ile Kozalaklılarda Tohum Oluşumu Üzerine Karşılaştırmalı Araştırmalar”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi