Uluhiyet Nedir, Ne Demektir, Uluhiyet Anlamı

87

Uluhiyyet  (ar. i.)

Arabça ilâh kelimesinin yapma mastarı olarak ilâhiyyet şeklinde kullanılabildiği gibi daha ziyade uluhiyyet şeklinde kullanılmaktadır. İlâhlık, ilah olma hali, tanrılık gibi  manâlar ifade eder. Terim olarak uluhiyyet Allah’ın zâtı ve sıfatları manâsına gelir, uluhiyyete inanmak, Allah’ın varlığına inanmak demektir. Uluhiyyet zât ve sıfatlar; açısından vahdâniyyeti gerektirir” cümlesinde uluhiyyet “İlâhlık vasfı’’ “İlâh olma hâli” gibi manâlar ifade eder.

“Uluhiyyet Meselesi”, kelâm ilminde bir ıstılah olarak Allah’ın zât ve sıfatlarından bahseden bölümün adıdır. Bu manâda daha kapsamlı olarak ilâhiyyât (Teoloji) kelimesi de kullanılmaktadır.