Türkmen Göçleri ve Anadolu’nun Türkleşmesi

34

Daha geniş kapsamlı göçler, Moğollar’ın İran’ dan sonra Anadolu’ya da uzandıklan 13.yy’ın ikinci yansına doğru görüldü. Bu son gelenler yanmadanın Türkleşmesini çabuklaştırdılar.

On binlerce Türkmen ailesi ilkin Pasin OvasT na yerleştiler. Buradan Karadeniz, Erzincan, Antep yörelerine dağıldılar. Önce Anadolu Sel-çuklulan’nın daha sonra da Anadolu’yu işgal eden Ilhanlılar’ın baskıları ile de daha çok sınır boylannda (uçlarda) yığıldılar. Örneğin, 1250’lere doğru, Denizli de 200.000, Kastamonu’da 100.000, Kütahya’da 30.000 çadır (yaklaşık 2-3 milyon) Türkmen vardı. Bunlar daha çok Bizans’ı sıkıştırmaktaydılar. Bu nedenle, Ona Anadolu’da Selçuklular’m güvencesi altında rahat bir yaşam sürdüren Rumlar yerlerini korurken, gelenlerin sayıca ve güççe üstünlüğünden korkan Batı’dakiRumlar, din adamlan-mn önderliğinde uzaklaşıp gitmeyi ve toprakla-nnı Türkmenler’e bırakmayı yeğlediler. Böylece, Çankm, Ankara, Yozgat, Çorum, Kastamonu, Eskişehir dolaylan hemen hemen bütünüyle boşaldı. Bununla birlikte yerlerinden aynlma-yanlarla gelen Türkmenler arasında çatışmalann olduğuna ilişkin hiçbir bilgiye rastlanmamakta-dır. Bunda, Türkmenler’in kendi iç disiplinleri olduğu kadar, Anadolu Selçuklu Devleti’nin uyguladığı önlemler de etkili oluyordu. Selçuklular, II.Kılıç Arslan zamanından başlayarak merkeziyetçi bir yönetimi yerleştirmeye özen gösterirlerken, bir yandan da özel toprak mülkiyeti yerine ikta sistemini uygulamaya başlamışlardı. Bu, Bizans aristokrasisinin, topraksız ya da toprak kölesi (serf) hukukunu kaldırarak halka kullanabileceği ölçüde toprağı kullanabilme hakkını getirdi. Kurulmaya çalışılan bu düzen, 11.yy sonlarından 12.yy’m ikinci yansına kadar yaşanan Haçlı yıkımlan, Bizans saldmlan ve yoğun göç olgulan ile ortaya çıkan bozulmalara karşın gücünü korudu. Şaman, Müslüman, Hıristiyan topluluklar arasındaki uyumlu kaynaşma Moğol işgali döneminde daha da artarak Anadolu’nun Türkleşme ve Müslü-manlaşma sürecine katkıda bulunmuştur.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi