Türkiye’de Kırdan Kente Göç Sürecinde Etkili Olan Aracı Faktörler

29

Cevdet
Yılmaz –
Türkiye’de Kırdan Kente Göç Sürecinde Etkili Olan Aracı
Faktörler

Kent: Yaşayanların büyük çoğunluğunun tarım
dışı faaliyetlerden geçimlerini sağladıkları, yoğun nüfuslu, organize
yerleşmelerdir.

Cumhuriyetin ilk yıllarında 40 civarında olan
10.000’in üzerinde nüfusu olan yerleşme sayısı günümüzde 900’ü bulmuş (…) Batı’daki
gelişmiş ülkelerin 150-200 yılda yakaladığı bu oranı Türkiye 50-60 yılda yakalamıştır.

…kırdan kente göç olgusunda itici, iletici,
çekici ve siyasî olmak üzere başlıca 4 faktör rol oynamaktadır.

Ulaşım Kolaylığı

Hemşerilik bağları

Haberleşme imkân ve kolaylıkları

Ekili alanların dikili hale gelmesi

Eğitimde taşımalı sistem

Yılmaz, Cevdet. (2017), “Türkiye’de Kırdan Kente Göç Sürecinde Etkili Olan Aracı Faktörler,” Geçmişten Günümüze Göç, Ed. Osman
Köse, Canik Belediyesi Kültür Yayınları, Cilt: 2, (s. 1023-1029), Samsun