Türkiye’de Diller ve Etnik Guruplar

Türkiye’de
Diller ve Etnik Guruplar

(Anadolu’ya) milattan önce Hattiler, Luviler,
Hurriler, Urartular, Babiller, Lidyalılar, Persler… hâkim olmuş…

Süryaniler, Ermeniler, Rumlar, Araplar, yine
bu coğrafyanın etnik şekillenmesinde etkili olmuş halklardır.

Son yüzyıllarda ise Balkanlardan ve
Kafkaslardan Çerkez, Gürcü Arnavut, Boşnak, Bulgar, Sırp, Hırvat gibi Türk
kökenli olmayan gruplar Türkiye’ye göçmüştür. Bütün bu tarihî ve coğrafi
hareketliliklere bağlı olarak Anadolu’da farklı yaşam tarzları, inanış biçimleri
ve etnik gruplar bir arada bulunmuş…