Tarih

Thomas Allom Kimdir, Hayatı, Sanatı

Thomas Allom,(1804-1872) XIX. yüzyılda istanbul ile diğer bazı şehir ve kasabaların resimlerini yapan bir İngiliz mimar ve ressam.

13 Şubat 1804’te Londra’da dünyaya geldi. Önceleri manzara ressamı olarak çalışmalar yaptı: İngiltere, Fransa ve Os­manlı ülkelerinde resimler çizdi. Fran­sa’da bulunduğu sırada Kral Louis Philippe’in Dreux’deki şatosunun manzaralarını yaptı; mimar olarak da Highburg’ta îsâ (1850), Nottinghill’de Saint Peter (1856) kiliselerini inşa etti. 1827-1871 yılları arasında Royal Academy’de proje­lerini teşhir eden Allom, aynı zamanda İngiliz Mimarlar Enstitüsü’nün kurucularından biri­dir. 21 Ağustos 1872’de Barnes’de öldü.

Allom’un İngiltere, Fransa, Belçika gi­bi Avrupa ülkelerinin dışında Çin’e dair resimleri de vardır. XIX. yüzyılda Osman­lı Devleti’nin bazı yerlerini dolaşan ve bu arada İstanbul’da uzunca bir süre kalan ressam pek çok desen yapmış ve bunlar çelik gravür olarak ünlü İngiliz hakkâklan tarafından işlenip İstanbul’da İngiliz elçiliği rahibi Robert Walsh’ın ka­leme aldığı açıklamalı bir metinle birlik­te Constantinople and the Scenery ol The Seven Churches of Asia Minör adıyla iki cilt halinde Lond­ra’da yayımlanmıştır (1838). Aynı gravür­ler L. Galibert ile C. Pelle’nin hazırladık­ları açıklama metniyle üç cilt halinde Constantinople ancienne et moderne, comprenant aussi les Sept Eglises de l’Asie Mineure adı altında Paris’te neş­redilmiş, metinlerde farklar olmakla beraber resimler aynı klişeler kullanılarak basılmıştır. Bu kitaplardaki resimler ara­sında Allom’un İstanbul’dan başka Bursa. Manisa, Bergama, Efes. Pamukkale ve Güzelhisar’la ilgili gravürleri de yer alır.

Allom gördüklerini en güzel, en canlı şekilleriyle ve ayrıntılarına önem vere­rek tasvir etmeye çalışan bir sanatkâr­dır. Bazı gravürleri arasındaki işleniş ve üslûp farkı, ressamın yerinde çizdiği ori­jinal resimlerin, bu yerleri hiç görmemiş ve şaşılacak derecede çok sayıda hak­kak tarafından işlenmesinden dolayı ol­malıdır. Kitabın içindeki resimlerin hep­si Allom’un değildir; bunlardan tama­men uydurma olduğu hissini veren Si­livri Kalesi gravürü F. Herva adlı bir res­sama aittir. Aynı şekilde Rumeli ve bil­hassa Arnavutluk’u tasvir eden gravür­ler de başka ressamlarındır. Fotoğrafın henüz bulunmadığı bir dönemde, Os­manlı Devleti’nin başşehri İstanbul’u ve buradaki hayatı zarif bir üslûpla Batı’ya tanıtan Allom’un gravürlerinin birçoğu bugün birer belge niteliğindedir.

Diyanet İslam Ansiklopedisi

İlgili Makaleler