Teklif-i ma-la-yutak Nedir, Ne Demektir, Anlamı, Örneği

0
267

Teklîf-i mâ-lâ-yutâk

Kişinin gücünün yetmeyeceği , yapamayacağı bir şeyin teklifi.

Mâtürîdi akaidine göre, Allah Teala’nın kullarını, onlar tarafından meydana getirilmesi mümkün olmayan şeylerle mükellef tutması caiz değildir. Eş’arîlere göre ise Allah’ın böyle bir teklifi mümkündür. Her iki ekol de şu âyetlere farklı açılardan bakarak istidlal etmektedirler: “Allah her şahsa ancak gücü yettiği kadar sorumluluk yükler. Herkesin kazandığı ya kendi lehinedir, yahut aleyhinedir. Ey, Rabbimiz, unutursak veya hataya düşersek, bizi hesaba çekme. Ey Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme..” (Bakara suresi 2/286).