Süyuti Kimdir, Hayatı, Eserleri Kısaca, Özet

Süyuti (849-911)

Celâleddin Ebu’l-Fazl Abdurrahman b.el-Kemâleddin Ebu Bekir b. Muhammed el-Huzeyrî es-Süyûtî. Yaşadığı devrin en üretken müellifidir. Menşe’ itibariyle Bağdat’ta yaşamış İranlı bir aileye mensubtur. Babası Şafiî fakihlerinden idi. Çağdaşı es-Sehâvî’nin belirttiğine göre annesi, Türk’tü. Henüz altı yaşında iken yetim kaldı. Sekiz yaşına basmadan hafız oldu. Daha sonra bir çok dinî eserler ezberledi. “Istiâze ve Besmele Şerhi” adını verdiği ilk eserini 17 yaşında yazdı.

Es-Süyûti önce tefsir, hadîs ve fıkıh başta olmak üzere dinî ilimleri öğrenmek için gerekli olan nahiv, maanî, bedî* ve beyân gibi alet ilimlerini öğrenmiş sonra da esas ilim konularında geniş bir vukuf ve selâhiyet elde etmiştir.

Kur’ânı ilimler, hadis, fıkıh, muhtelif meseleler, dil ve edebiyat, usul, beyan ve tasavvuf konularında eser yazmıştır. En muşhur eserleri şunlardır:

  • Kur’ânî  İlimler: Tercümânü’l Kur’ân fi’t-Tefsiri’l-Müsned, el-İtkan fî ulumi’l-Kur’ân. Tefsîru’l-Celâleyn.
  • Hadîs: el-Camiu’s-Sağır,  el-Leâli’l Masnua fî ahâdisi’l-Mevdua, Tedribü’r Ravî fî Şerh-i Takribi’n-Nevevî.
  • Dilbilgisi: el-Muzhir fi Ulumi’l-Luğa. Bu, dilbilgisi ile ilgili bütün çalışma ve mes’eleleri içine alan çok faydalı bir ansiklopedidir.
  • Tarih: Tarıhu’l-hulefâ.

Küçük risalelerinden pek çoğunu âhiretle ilgili konulara hasretmiştir. İrili ufaklı 500’den fazla eser yazmıştır.

Kendini tamamen İlmî çalışmalara vermiş olan ve hemen hemen kalem oynatmadığı bir konu kalmamış olan es-Süyûtî’nin, bu çok yönlülüğüne en büyük delillerden birisi de, onun 14 ilim şubesi üzerine yazmış olduğu  “el- Usulü ’l-Mühim me li- Usuli’l-Cemme” adlı eseridir.