Sütçüzade Abdüllatif Efendi Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

48

ABDÜLLATİF EFENDİ, SÜTÇÜZÂDE (ö. 1099/1688) Musikişinas, mutasavvıf-şair. Meşhur musikişinas Sütçüzâde îsâ Efendi’nin (ö. 1037/1627) oğludur. Ha­yatı hakkında fazla bilgi yoktur. Safâyî, Tezidre’sinde onu Ali ismiyle anmakta­dır. Hayatının büyük bir kısmını İstan­bul’da geçirdi. Gençlik yıllarında Halvetiyye şeyhlerinden Ümmîsinanzâde Hasan Efendiye intisap etti ve onun hizmetinde bulundu. Bu sebepten Ümmîsinan Hafızı diye tanınmıştır. Bütün bunlardan, hayatını tekke ve zaviyeler­de geçirdiği anlaşılmaktadır. 1688’de çıktığı hac yolculuğunda, bu vazifeyi ifa edemeden Kahire’de vefat etti ve orada defnedildi.

Abdüllatif Efendi’nin tasavvufî şiirle­ri, onun sanat kudretini ortaya koy­maktadır. Şiirlerinde Hafız mahlasını kullanmıştır. Ayvansarâyî. VefeydCında onun bir divanı olduğunu söylüyorsa da nüshasına bugüne kadar rastlanmamıştır. Ayrıca o, zamanın önemli mu­sikişinasları arasında yer almış, özel­likle kendi şiirlerine yaptığı besteler­le ün kazanmıştır. Mûsikideki ilk ho­casının babası olduğu söylenmektedir. Çeşitli el yazması güfie mecmuaların­da Ümmîsinan Hafızı adına kayıtlı pek çok eserine rastlanıyorsa da bunlar­dan hiçbirinin notası günümüze ulaş­mamıştır.

Bibliyografya
 
1- Safâyî. Tezkire, Süleymaniye Ktp., Halet Efendi, nr. 112, vr. 59b-60.
2- Salim. Tezkire, İstanbul 1315.
3- Ayvansarâyî. Vefeyât-ı Selâtîn, Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 1375, vr. 20a.
4- Mehmed Şükrî, Silsilename, Hacı Selim Ağa Ktp., Hüdâyî, nr. 1098, vr. 24a.
5- Sicill-i Osmânî, III, 360.
6- S. Nüzhet Ergun, An­toloji, İstanbul 1942.

TDV İslâm Ansiklopedisi