Nedir ?

Sünnet Düğünü Nedir, Osmanlı’da ve Günümüzde Sünnet Düğünü

Sünnet Düğünü

Erkek çocukların sünnet edilmesi münâsebetiyle tertiplenen merasim için kullanılan bir tâbirdir.

Erkek çocukların tenasül uzuvlarının “Haşefe” denilen baş kısmını örten açığa çıkaracak şekilde alınması işine “Sünnet olma” denir ki, Arabçada bu iş için “Hıtân” tâbiri kullanılır.

Müslüman ülkelerin hepsinde çocukların Sünnet edilmesi, zamanla, milletlerin gelenekleri ile bütünleşen merasimlerin tertibine, yol açmıştır. Türklerde de, ailelerin mali ve sosyal durumlarına göre öteden beri düzenlenegelen bu merasime “Sünnet düğünü” denmektedir. Özellikle Osmanlılar devrinde şehzâdelerin ve diğer ileri gelen âilelerin çocuklarının sünnet düğünlerinde son derece parlak şenlikler yapılır ve bu şenlikler, günlerce devam ederdi. Nitekim Fâtih’in oğulları Bâyezid ve Mustafa’nın 1457’de Edirne’de düzenlenen sünnet düğünleri 1 ay; Kanunî’nin oğulları Mustafa, Mehmed ve Selim’in 1530’daki sünnet düğünleri 3 hafta; III. Murad’ın, oğlu Mehmed için 1582’de düzenlediği sünnet düğünü de 2 ay sürmüştür ki, bu sonuncusu Osmanlı tarihinde en uzun süren Sünnet düğünüdür.

Vaktiyle şehirlerin geniş meydanlarında (İstanbul’da ekseriya At Meydanı’nda) düzenlenen Sünnet düğünlerinde milli oyunlar oynanır, eğlenceler düzenlenir; sanat erbabı kendi hünerlerini teşhir ederlerdi. Zamanımızda Sünnet düğünleri, bir yandan eski ihtişamını kaybetmiş; diğer yandan da özellikle Avrupai çevrelerde milli hüviyetini büyük ölçüde yitirmiş; Hz.İbrâhim ile Hz.Muhammed’in Sünnet’i olan geleneği İslâm’ın kesinlikle yasakladığı bir takım eğlence usulleri karıştırılmak suretiyle bir çelişkiye düşülmüştür. Bunun yanında, bilhassa dindar çevrelerde eş-dost dâvet edilip Kur’an ve mevlid okutulmakta böylece bu merasime, Sünnet’in ruhuna uygun dinî bir hava verilmek istenmektedir.

Sünnet Olmak Nedir, Sünnet Yaşı, Farz mıdır, Olmamak Günah mıdır

İlgili Makaleler