Tarih

Süfyanı Sevri Kimdir, Hayatı, Eserleri

Süfyân-üs Sevrî (H.97/715-H. 161/778)

Ebü Abdullah Süfyân b.Saîd b. Mesruk es-Sevrî el-Kufî.İlk hadîs bilgisini babasından aldı. Devlet memuriyetlerini reddederek, idareye karşı düşmanlığını göstermek istemiş, bu yüzden Bağdat sarayının kinini üzerine çekmişti. Kendisine verilen kadılık görevini kabul etmedi. lrak’ın dışına çıkarak Yemen’e gitti. Bağdat sarayının takibinden orada da kurtulamadığı için Mekke’ye daha sonra da Basra’da Yahya b. Saîd’in evine gitti. Bir çok fakihler, kendisinden hadîs dinlemek üzere buraya geldiler. Kaynaklar hep birlikte, onun ölünceye kadar fanî iktidar sahiplerinden kaçmak için saklanmak zorunda kaldığını nakleder. Türbesi Basra’dadır.

O, güvenilir bir hadîsçi, fakih ve zâhid bir kişi idi. Bir mezhebin kurucusudur. Fakat kurduğu mezheb devam etmemiştir, Onun zâhidliğinin en iyi delili, safilerin onu kendi mü-beşşirleri olarak göstermeleridir.

Eserleri: el-Câmiu’I-Kebîr, el-Câmiu’l-Sağır ve Kitâbü’l-Ferâiz ’dir. Bunlardan başka muhtevası gösterilmeyen iki risâlesi vardır. Kâtip Çelebî’nin belirttiğine göre bir de Kur’ân Tefsiri vardır. Ölüm döşeğindeyken yaktırdığı için, eserleri bize kadar ulaşmamıştır.

İlgili Makaleler