Süfyan bin Uyeyne Kimdir, Hayatı, Eserleri Kısaca

Süfyan b.Uyeyne (H. 107-198)

Ebû Muhammad el-Hilâlı el-Kûfî. Tebe-i tâbiînin büyüklerindendir. Çok değerli bir müfessir, bir muhaddis ve fakihtir. Muhaddisü’l-Harem ünvanını almıştı. Amr b. Dinâr ve Zührî gibi zâtlardan hadîs dinlemiştir. Kendisinden de İmam-ı Şâfii, Ahmed b, Hanbel ve İshak b.Raheveyh gibi meşhur kişiler hadis rivâyet etmişlerdir. Onun rivâyet ettiği hadîslerle ihticâc konusunda bütün ümmet müttefiktir. Zira sika bir râvi idi. Şu kadar var ki bazı rivâyetlerinde, râvilerin bir kısmının ismini zikretmemiştir. Fakat isimleri terkedilen bu râviler, güvenilir oldukları için bunda bir mahzur görülmemiştir.

et-Tefsîr” ve hadîse dair “el-Câmi” isimle eserleri vardır.