Sosyoloji Okuma Listesi – Önerileri

TÜRK SOSYOLOJİSİ
Ziya Gökalp, Türkleşmek İslamlaşmak Muasırlaşmak, Akçağ Yayınları, 2010
Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları, Liva Yayınları, 2012
Prens Sabahaddin, Gönüllü Sürgünden Zorunlu Sürgüne: Bütün Eserleri, Yapı Kredi Yayınları, 2007
Hilmi Ziya Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi, Ülken Yayınları, 1998
Baykan Sezer, Toplumsal Değişme ve Din, Kitapevi, 2011
Baykan Sezer, Asya Tarihinde Su Boyu Ovaları ve Bozkır Uygarlıkları, Kitapevi, 2011
Baykan Sezer, Türk Sosyologları ve Eserleri I, İÜ Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi, 3. Dizin Sayı:1, 1989
Korkut Tuna, Batılı Bilginin Eleştirisi, İz Yayınları, 2011
Korkut Tuna-İsmail Coşkun, Ziya Gökalp, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2011 kitabı içinde; Tülay Kaya, Eserlerinden ve Yaklaşımlarından Hareketle Ziya Gökalp, s. 12-47
Recep Ertürk, Sosyoloji Öğreticisi Olarak Ziya Gökalp, s. 198-204
Enes Kabakçı, Durkheim ve Ziya Gökalp: Tarih, İdeoloji ve Sosyolojinin Özerkliği, s. 205-217
Yücel Bulut, Hilmi Ziya’nın Gökalp’i, s. 218-232
Oya Okan, İktisat-Milli İktisat-Ziya Gökalp, s. 283-297
Ayşen Şatıroğlu, Ziya Gökalp’in Aile Konusundaki Görüşleri, s. 269-282
Yücel Bulut, Oryantalizm Kısa Tarihi, Küre Yayınları, 2004
Recep Ertürk, Batı Yayılmacılığı ve Ortaçağ, İÜ Sosyoloji Dergisi, 3. Dizin Sayı:7, s. 123-134
Recep Ertürk, Ziya Gökalp ve Durkheim İlişkisi ve Bu İlişkinin Tarifi, İÜ Sosyoloji Dergisi, 3. Dizin Sayı:9, s. 81-90
Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Yapı Kredi Yayınları, 2012
Şerif Mardin, Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu, İletişim Yayınları,1998
Şerif Mardin, Jön Türklerin Siyasi Fikirleri, İletişim Yayınları, 2005
Şerif Mardin, Din ve İdeoloji, İletişim Yayınları, 2007
Kurtuluş Kayalı, Türk Düşünce Dünyasında Yol İzleri, İletişim Yayınları, 2009
Kurtuluş Kayalı, Türk Düşünce Dünyasının Bunalımı, İletişim Yayınları, 2002
Mübeccel Belik Kıray, Ereğli / Ağır Sanayiden Önce Bir Sahil Kasabası, Bağlam Yayınları, 2000
Mübeccel Belik Kıray, Hayatımda Hiç Arkaya Bakmadım/ Mübeccel Kıray ile Söyleşi, Bağlam Yay, 2001
Mübeccel Belik Kıray, Örgütleşemeyen Kent İzmir, Bağlam Yayınları, Bahattin Akşit, Köy, Kasaba ve Kentlerde Toplumsal Değişme: Toplum, Siyaset, Ve Kültür Dönüşümleri Üzerine Araştırma Yazıları, Turhan Kitapevi, 1985
Bahattin Akşit, Türkiyeʼde “Azgelişmiş Kapitalizm” ve Köylere Girişi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Öğrenci Birliği Yayınları, 1967
Kemal Karpat, Türkiye Demokrasi Tarihi: Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Temeller, Timaş Yayınları, 2012
Ayşe Durakbaşa, Halide Edib / Türk Modernleşmesi ve Feminizm, İletişim Yayınları, 2000
Beylü Dikeçligil ve Diğerleri, Metropolde Kariyer Meslekleri ve Aile Yapısı Temelinde Yaşama Tarzları: Ankara Örneği, T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Yayınları, Ankara, 1998.
Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Türk Sosyoloji Tarihi, 2008