Sosyoloji Okuma Listesi – Önerileri

ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ 
Alison Wolf-Ruth A. Wallace, Çağdaş Sosyoloji Kuramları Klasik Geleneğin İyileştirilmesi, Çev. M. Rami Ayas/ Leyla Elburuz, Doğu-Batı Yayınları, 2012
Anthony Giddens, Sosyal Teorinin Temel Problemleri: Sosyal Analizde Eylem, Yapı ve Çelişki, Çev. Ümit Tatlıcan, Paradigma Yayınları , 2005
Georg Ritzer, Modern Sosyoloji Kuramları, Çev. Himmet Hülür, Deki Basım Yayın, 2012
Alev Erkilet, Toplumsal Yapı ve Değişme Kuramları, Hece Yayınları, 2007
Peter L . Berger, Gerçekliğin Sosyal İnşası, Çev. Vefa Saygın Öğütle, Paradigma Yayınları, 2007
Ulrich Beck, Risk Toplumu ve Başka Bir Modernliğe Doğru, İthaki Yayınları, 2011
Michel Foucault, Toplumu Savunmak Gerek, Çev. Şehsuvar Aktaş, Yapı Kredi Yayınları, 2011
Michel Foucault, Kelimeler ve Şeyler, Çev. Mehmet Ali Kılıçbay, İmge Yayınları, 2001
Michel Foucault, Cinselliğin Tarihi, Çev. Hülya Uğur Tanrıöver, Ayrıntı Yayınları, 2012
Jean Baudrillard, Simulacra ve Simulasyon, Çev. Oğuz Adanır, Doğu Batı Yayınları, 2003
Pierre Bourdieu, Pratik Nedenler, Çev. Hülya Uğur Tanrıöver, Hil Yayınları, 2006
Pierre Bourdieu-J. D. Wacuqant, Düşünümsel Bir Antropoloji İçin Cevaplar, Çev. Nazlı Öktem, İletişim Yayınları, 2011
Zygmunt Bauman, Modernlik ve Müphemlik,Çev. İsmail Türkmen, Ayrıntı Yayınları,2003
Zygmunt Bauman, Bireyselleşmiş Toplum, Çev. Yavuz Alogan, Ayrıntı Yayınları,2011
Mathei Calinescu, Modernliğin Beş Yüzü, Çev. Sabri Gürses, Küre Yayınları, 2010
Bryan S. Turner- Georg Stauth, Nietzsche’nin Dansı, Çev. Mehmet Küçük, Bilim ve Sanat Yayınları, 2005
Mehmet Küçük, Modernite versus Postmodernite, Say Yayınları, 2011
Derek Layder, Sosyal Teoriye Giriş, Çev. Ümit Tatlıcan, Küre Yayınları, 2006
Erving Goffman, Gündelik Yaşamda Benliğin Sunumu, Çev. Barış Cezar, Metis Yayınları, 2012
Martin Jay, Diyalektik İmgelem: Frankfurt Okulu ve Toplumsal Araştırmalar Enstitüsünün Tarihi, Çev. Ünsal Oskay, Belge Yayınları, 2006
Alain Coulon, Etnometodoloji, Çev. Ümit Tatlıcan, Küre Yayınları, 2010
Jurgen Habermas, İletişİmsel Eylem Kuramı, Çev. Mustafa Tüzel, Kabalcı Yayınları, 2001
Jurgen Habermas, Sosyal Bilimlerin Mantığı Üzerine, Çev. Mustafa Tüzel, Kabalcı Yayınları, 2012

SOSYOLOJİK YÖNTEM VE SOSYAL BİLİMLER FELSEFESİ 
Emile Durkheim, Sosyolojik Yöntemin Kuralları, Çev. Cemal Bâli Akal, Dost Kitabevi, 2012
Ferdand Braudel, Tarih Üzerine Yazılar, Çev. Mehmet Ali Kılıçbay, İmge Yayınları,
Max Weber, Sosyal Bilimlerin Metodolojisi, Çev. Ümit Tatlıcan, Küre Yayınları, 2012
Theda Skocpol (Ed.), Tarihsel Sosyoloji: Bloch’tan Wallerstein’e Görüşler ve Yöntemler, Çev. Ahmet Fethi, Tarih Vakfı Yurt, 2011
Ferdan Ergut ve Ayşen Uysal (ed.), Tarihsel Sosyoloji, Dipnot, 2007
Robert M. Emerson, Rachel I. Fretz ve Linda L. Shaw, –Bütün Yönleriyle– Alan Çalışması: Etnografik Alan Notları Yazımı, Çev. A. Erkan Koca, Birleşik Yayınevi, 2008
Patrick Baert, Sosyal Bilimler Felsefesi& Pragmatizme Doğru, Çev. Ümit Tatlıcan, Küre Yayınları, 2010
Brian Fay, Çağdaş Sosyal Bilimler Felsefesi/Çok Kültürlü Bir Yaşam, Çev. İsmail Türkemen, Ayrıntı Yayınları, 2012
Johnn Urry-Russel Keat, Bilim Olarak Sosyal Teori, Çev. Nilgün Çelebi, İmge Kitabevi, t.y.
Kollektif, Toplumbilimlerinde Yorumcu Yaklaşım, Çev. Taha Parla, Deniz Yayınları, 2008
Peter Burke, Tarih ve Toplumsal Kuram, Çev. Mete Tuncay, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2011