Sosyoloji Okuma Listesi – Önerileri

SOSYOLOJİYE GİRİŞ

Baykan Sezer, Sosyolojinin Ana Başlıkları, Kitapevi Yayınları, 2011
Mine Tan, Toplumbilime Giriş-Temel Kavramlar, A.Ü. Eğitim Fakültesi Yayınları, 1981
Anthony Giddens, Sosyoloji –Kısa Fakat Eleştirel Bir Giriş–, Çev. Ülgen Yıldız Battal, Siyasal Kitabevi, 2012
Tom Bottomore, Toplumbilim, Çev. Ünsal Oskay, Der Yayınları, 2000
Zygmunt Bauman, Sosyolojik Düşünmek, Çev. Abdullah Yılmaz, 8. Baskı, Ayrıntı Yayınları, 2012