Sosyal İlişkiler Nedir ?

Sosyal İlişkiler
Toplum üyelerinin ortaklaşa maddî ve manevî faaliyetleri dolayısıyla aralarında oluşan bağlantıların tamamına toplumsal ilişkiler denir. Aslında toplumsal ilişkiler, toplumu meydana getiren kişiler arasındaki benzerlikler ve farklılıklardan doğarlar ve aynı gruba birlikte mensup olma duygusu ve bu durumdan karşılıklı haberdar olma şuuru ile desteklenirler. Bu nedenle toplumsal ilişkiler, topluma aidiyet duygusunun, yani toplumsal bağın ruhî şartının gerçekleştiği münasebetleri ifade ederler. Din de bir toplumda, sosyo-kültürel yapının önemli bir unsuru olarak, sosyal ilişkilerin belirlenmesindeki yerini alır. Sosyolojide, sosyal ilişkilerin önemi dolayısıyladır ki, Alman sosyologu Max Weber, sosyolojinin, insanlar arasındaki münasebetlerden doğan beşerî hareketlerin bilimi olduğunu öne sürmektedir.