Sosyal Hareket Nedir ?

Sosyal Hareket Nedir ?
Toplumdaki sosyal değişmelerin önemli bir tezahür biçimini, sosyal hareketler oluşturmaktadır. Sosyal hareketler, toplumda yeni bir hayat tarzını, yeni bir modeli oluşturmak için eylemde bulunan kol- lektif davranış biçimleridir; çok çeşitli nedenlerden kaynaklanırlar ve onların pek çok çeşitleri mevcuttur. Her halükârda bu tür oluşumlarda, E. Durkheim’ın “toplumsal anomi” adını verdiği “kuralsızlık” or- tamınmm, sosyal dengesizliklerin, çözülmelerin, gerginliklerin, huzursuzlukların, hoşgörüsüz ve sevgisiz ortamın, engelleme ve mahrumiyetler, vs.nin rolü büyüktür ve din de duruma göre orada önemli bir faktör olarak yerini almakta ve hattâ toplumsal birer hareket olarak dinî hareketler yahut dinden kaynaklanan toplumsal hareketler de söz konusu olmaktadır.