Mikro Sosyoloji

SOSYAL GRUPLAR

 

 “Grup kavramı bilim literatürüne, günlük dilden geçmiştir. Günlük dilde grup şahıslardan, hayvanlardan, bitkilerden veya diğer nesnelerden küme halinde az sayıda olanları ifade etmek için kullanılır. Mesela bir ağaç grubu veya tartışma halinde olan bir öğrenci grubu gibi. Düzenli bir birimi ifade ettiğinde grup kavramı, özelliklerine göre insanların, eşyaların veya kavramların alt sınıflara ayırımında da kullanılır. Sözgelimi, atom fizikçiler grubu, öğretmenler, öğrenciler ve merkez binalar hep birlikte üniversite gruplarını oluştururlar. Nihayet, temelde müşterek özelliklere sahip bir ünite veya insan çevresi olarak ifade edilir. Mesela, bir sporcu kafilesi veya radikaller grubu gibi.

Sosyoloji ve sosyal psikoloji literatüründe sosyal grup kavramı spesifik bir anlama sahiptir. Bunun nedeni, her ilmin kendi mensupları tarafından sosyal grup kavramının farklı açılardan ele alınması veya dilin hatalı kullanımıdır. Alfred Bellebaum’un, grup kavramını, göreli birimlerin ve istatistiki gruplandırmaların mümkün şekil ve tarzları için kullanması bu türdendir. O, oyun oynayan birkaç çocuğu, grup diye adlantırmaktadır. Ayrıca resmi istatistiklerin dışta bıraktığı cinsiyet, yaş durumu ve gelir düzeyi gibi özellikleri, ait oldukları kişilerin istatistiki özelliklerinden daha fazla bir anlam taşıyorlarsa, bunlar da ona göre sosyal grup sayılırlar. Sosyal grup kavramının sosyal münasebetlerin belli şekil ve tarzlarını karakterize ettiği ve sosyolojinin temel kavramlarından biri olduğu düşünüldüğünde, böyle bir anlayış, sosyolojik anlamda grubu tasvir etmekten uzaktır.

Grup kavramı, insanla ilgili olarak, az veya çok belli sayıdaki insanların bir arada bulunmasını ve bu birliktelik sayı, zaman ve mekân yakınlığından daha fazla bir anlam ifade ettiğinde sosyal grup olarak adlandırılır. Sosyal grup için şart koşulan bu özellikler arandığında sosyal grubun sosyal kategori, sosyal yığın ve sosyal kitleden farklı bir yapısının olduğu görülecektir.