Tarih

Sömürgecilik-1 Nedir? Tanımı, Tarihi, Sebepleri

Bilim-2/klelik” 190″ 261″


Sömürgecilik-1

Daha çok ekonomik, ticarî, siyasi ve dinî amaçlarla güçlü bir devletin diğer devlet veya toplumlar üzerinde maddî, manevî bir kontrol ve nüfuz kurması veya üstünlük sağlaması hareketi. Osmanlıcada müstemlekecilik, Batı dillerinde ise koloniyalizm terimi ile karşılanmıştır. Bir ülke vatandaşlarının başka bir ülkede kurdukları yerleşme birimlerine de koloni denmiştir.

Bir devletin başka bir devlet üzerinde egemenlik ve kontrol kurması veya vatandaşlarının başka bir ülkede yerleşim birimleri teşkil etmeleri anlamında sömürgecilik hareketinin başlangıç tarihini belirleme imkânı yoktur, tnsan topluluklarının devlet şeklinde de örgütlendikleri eski çağdan bu yana çeşitli sömürgecilik uygulamalarına raslanmaktadır. Fenikeliler, Persler, Roma İmparatorluğu gibi devletler; yaşadıkları dönemde Özellikle Akdeniz havzasında ve Avrupa’da sömürgecilik faaliyetlerine girişmişler ve koloniler kurmuşlardır. Özellikle Roma İmparatorluğu hem Avrupa’da hem de Avrupa dışında pek çok yerde askerî koloniler kurmuş ve bu yolla o ülke toplumlarına egemen olmaya çalışmıştır. Roma imparatorluğunun parçalanarak Avrupa’da feodal prensliklerin öne çıkmaları, sömürgecilik hareketini başlatmış ve çok sayıda feodal devlet birbirini dengelemiştir.

XV. yüzyılın sonlarına doğru, Avrupa’da güçlenmiş olan merkezi imparatorlukların, Asya’dan Avrupa’ya ulaşan kara ticaret yollarına müslümanlann ve Akdeniz’de Venediklilerle Cenevizlilerin egemen olmaları üzerine; Afrika ve Asya’ya ulaşmak isteyen maceraperest denizcilere büyük destekler vermeleriyle başlayan “kesifler çağı sömürgecilik hareketinin de yeni bir aşamasını ortaya koymuştur. Dönemin güçlü devletleri Portekiz ve İspanya yönetimlerinin desteğiyle denizlere açılan maceraperestlerle seyyahlar, bir yandan Afrika kıyılarına, oradan güney Asya’ya ve kısa zaman sonra da Amerika’ya ulaşarak buralarda, özellikle deniz kıyılarında kolonlar kurdular. Avrupa sömürgecilik faaliyetlerini üç alanda yoğunlaştırmıştır:

Sömürgecilik-1   Nedir? Tanımı, Tarihi, Sebepleri
Sömürgecilik-2   Afrika’da Sömürgecilik
Sömürgecilik-3   Fransa’nın Afrika’da Sömürgecilik Faaliyetleri
Sömürgecilik-4   İngiltere’nin Afrika’da Sömürge Faaliyetleri
Sömürgecilik-5   Almanya’nın Afrika’da Sömürge Faaliyetleri
Sömürgecilik-6   Afrika’da Diğer Avrupa Ülkelerinin Sömürge Faaliyetleri
Sömürgecilik-7   Afrika’da Sömürge Yönetimleri
Sömürgecilik-8   Afrika Ülkeleri Bağımsızlıkları
Sömürgecilik-9   Asya’da Sömürgecilik Faaliyetleri
Sömürgecilik-10 Asya Ülkeleri Bağımsızlıklıkları
Sömürgecilik-11 Amerika Kıtasında Sömürgecilik

Davut Dursun – SBA

İlgili Makaleler