Sistem- Sosyoloji

Sistem, birçok teori ve kanunun düzenli bir şekilde bir araya toplanmasından meydana gelir. Sistem teoriden daha geniştir. Teoriler sistemlerden daha dar, fakat ilmî açıklamalara daha yakındırlar. Diğer bir ifade ile sistem bütünü, kanun ve teoriler ise sistemin parçalarını meydana getirirler. Sistemde parça-bütün ilişkisi vardır. Parçaların durumu bütünü etkileyecektir. Özellikle sosyal olay ve olguların mutlak bilgilerine varmak mümkün olamadığından sosyal sistemler de mutlak kesinlik ifade etmezler.
Prensipler, kanunlar, teoriler ve sistemler doğrulukları ölçüsünde hipotezlere kaynaklık ederler. Test edilen hipotezler kanun, teori, sistem veya prensip halinde genelleştirilip ifade edilirler. Böylece bilim, bir süreç oluşturur ve sürekli bir gelişme halinde bulunur.