Sinaniyye Tarikatı, Kurucusu

Sinaniyye

Türkler arasında en geniş bir sahada yayılan Halvetilik tarikatının önemli kollarından birinin adı. Kurucusu İbrahim b. Abdurrahman el-Haivetî’nin mahlâsı olan Ümmî Sinan’a nisbeten bu adı almıştır. Bursa veya Prizrenli olan Şeyh İbrahim Efendi, devrin önde gelen ulemâsından biri olduğu halde, gördüğü bir rüya üzerine “Ümmî” mahlasını benimsemiştir. Şeyh İzzeddin-i Karamânî’den icâzet alan Ümmî Sinan H.976/1568’de vefat eder. Seyyid Seyfeddin ile Hüsameddin Uşşâkî, yetiştirmiş olduğu müridieri arasında başta gelenlerdendir. Ümmî Sinan kurmuş olduğu Sinâniyye kolundan daha sonra Muslihiyye şubesi doğmuştur.