Filozof Biyografileri

Simplikios Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

SİMPLİKİOS (Ykş. 5 .yy) İskenderiyeli filozof. Aristoteles’in görüşlerini yorumlayarak Yeni-Platonculuk’la uzlaştırmaya çalışmıştır.

İskenderiye’de doğdu. Önce orada Yeni Platon-cular’dan Ammonios Hermiae’nin öğrencisi oldu sonra Atina’ya giderek Damascios’tan felsefe okudu. 529’da Atina Okulu’nun kapatılması üzerine İran’a gitti.

Simplikios’un felsefe tarihindeki yeri Aristoteles’e yazdığı yorumlar ve filozofların düşüncelerini, yaşamöykülerini içeren yapıtları nedeniyledir. Özellikle Aristotelis’in kategoriler, fizik ve gökbilimle ilgili yapıtlarını açıklayarak Latince’ye çevrilmesine de olanak sağlamış, Aristotelesçilik akımı yeniden hızlanmış, Doğu ve Batı’da onun yazılarına karşı duyulan ilgi çoğalmıştır. Simplikios’un etkili olduğu ikinci çalışma alanı da Yeni-Platonculuk’tur. İskenderiye’den Atina’ya taşınan ve yeni bir içerik kazanan bu akımı, Atina’da bir okul durumuna getiren Simplikios’tur. Atina okulu, felsefeye bağlı kalmakla birlikte, Yeni-Platonculuk’la din arasındaki bağlantıyı koparmamış, ancak dine daha geniş bir yer de vermemişti. Bunun üzerine okul kendisini Hıristiyanlık’ın savunucusu ve koruyucusu olarak gören imparator Justinianus’un buyruğu üzerine 529’da kapatılmıştır.

Simplikios’un İn Physica (“Fizik”) adlı yapıtı felsefe tarihi konusunda başvurulan kaynaklardan biridir, özellikle İlk Çağ felsefesi için büyük bir önem taşır. Birçok Batı diline çevrilen bu yapıtın açıklamalı birkaç basımı vardır.

• YAPITLAR (başlıca): İn Physica, (ö.s.), 1827, (“Fizik”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

İlgili Makaleler