Şeyhzade Mehmed Abdurrahman Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Şeyhzade Mehmed Abdurrahman Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Sirozlu Şeyh Habibullah Efendi’nin oğludur. Sultan Dördüncü Murad’ın vezirlerinden maktul Kara Mustafa Paşa adına te’lif ettiği (Nahlistan-ı Tarab fi Mehasin-i Arzı’-Arab) ismindeki tarihi aşağıda yazıldığı gibi dört bab seklinde tertib edilmiş olup bir nüshasını Tire kütübhanesinde görmüşümdür. Ayrıca birer nüshası da İstanbul kütübhanelerinden Bayezid Camii ve Hamidiye Kütübhanelerinde mevcuttur.

Birinci bab: Mısr-ı kadim hakkındaki ahbar.

ikind bab : Tufandan mukaddem ve muahhar gelen hukkam-ı Mısr.

Ocuncu bab : Fütuh-ı İslam.

Dördüncü bab : Nil hakkındaki rivayatdan bahseder.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.