Nedir ?

Şeref Akdik Kimdir, Hayatı, Sanatı, Hakkında Bilgi

Şeref Akdik.(1899-1972) Ressam ve hattat.

Reîsülhattâtin Kâmil Akdik’in oğludur. İstanbul’da doğdu; ilk ve orta öğreni­mini Fâtih Merkez Rüşdiyesinde yaptı. Babasından hat meşketti ve sülüs, ne­sih, talikte usta bir hattat oldu. Fakat resme olan büyük istidadı onu bu sana­tı meslek olarak benimsemeye sevketti. Hoca Ali Rızâ Bey ve Çallı İbrahim’le ta­nışarak onların da teşvikiyle 1915’te Sanâyi-i Nefise Mektebi’ne girdi. Ancak bir süre sonra savaş sebebiyle ayrılmak zo­runda kaldı. Savaştan sonra tekrar baş­ladığı okulu M. Warnier, Ömer Âdil ve Çallı İbrahim’in atölyelerinde çalışarak 1924’te bitirdi. Bir yıl sonra açılan bir devlet imtihanını kazandı ve sanatını ilerletmek üzere Fransa’ya giderek Pa­ris’te Julian Akademisi’nde Prof. Albert Laurence’le çalıştı. 1928’de İstanbul’a döndü. İlk yıllarından itibaren Güzel Sa­natlar Birliği’nin üyesi oldu ve bütün karma sergilerine katıldı. 1941’den son­ra Cumhuriyet Halk Partisi’nin, ressam­ları çeşitli bölgelere göndererek mem­leket manzaraları yaptırma çalışmalarına katıldı. “Sivas’ta Cer Atelyesi” ve Ata­türk’ü makine başında tasvir eden “Tel­grafhane” gibi eserlerini bu çalışmala­rı sırasında yaptı. Resmî görevini 1951’e kadar resim öğretmeni, o yıldan sonra da Güzel Sanatlar Akademisi’nde atölye hocası olarak emekliliğine kadar sürdürdü.

İlk sergisini Ankara Halkevi’nde açan Şeref Akdik, gerek Paris’teki öğrencilik yıllarında gerekse memlekete döndük­ten sonra çeşitli ödüller kazandı. 1957’de o zamanki Şehir Galerisi’nde (şimdi­ki Devlet Güzel Sanatlar Galerisi), geçmiş günleri konu alan ilk retrospektif ser­gisini ve akademiden emekli olduktan sonra da bu kurumun salonlarında aynı tarzda ikinci büyük sergisini açtı. 20 Haziran 1972’de öldü ve Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.

Şeref Akdik resmin hemen her türün­de çalışmıştır. Empresyonist prensiplere bağlı olup bilhassa manzara ve portrede çok başarılı örnekler vermiştir. Eserle­ri, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi ile Ankara Devlet Resim ve Heykel Galerisi başta olmak üzere Sakıp Sabancı, Ali Koçman, Kemal Erhan gibi kişilerin özel koleksiyonlarında bulunmaktadır.

Diyanet İslam Ansiklopedisi