Şenfera Kimdir, Hayatı, Eserleri

eş-Şenfera Sabit (Amr) b. Malik el-Ezdi (ö. 510 M.) Lâmiyyetü’l-‘Arab adlı kasidesiyle tanınan Arap Câhiliye dönemi şairi.

Câhiliyye Devri şairlerindendir, Şâirin lakabı olan şenfera, “kalın dudaklı, alt dudağı sarkık” anlamına gelmektedir. Güney Arabistanlıdır. Şiirleri zamanımıza kadar gelebilen nâdir şâirlerden biridir. Hicrî üçüncü asrın ikinci yarısında, onun şiirlerinden meydana gelen bir mecmuânın var olduğu bildirilmiş fakat bu esere henüz rastlanılmamıştır. Bununla beraber elimizde, oldukça uzun ve ona isnâd edilen iki şiir bulunmaktadır. Bunlardan biri, eski şiirlerden müteşekkil mecmua olan “el-Müfaddaliyât”tır. Diğer uzunca şiiri de “Lâmiyâtü’l-Arab” adıyla tanınmaktadır.