Nedir ?

Semiyyat Nedir, Ne Demektir, Anlamı

Sem’iyyat (ar. s.)

İşitilmekle öğrenilebilen, nakle bağlı konular manâsını ifade etmektedir.

Özellikle Kelâm ilminde bir ıstılah olarak kullanılmaktadır. Kelâm ilminin ana bölümlerinden birini teşkil eden sem’iyyât, aklî istidlallerle öğrenilmesi mümkün olmayan, ancak Kur’ân ve sahîh hadîslerin verdiği bilgilere göre öğrenip inandığımız konuları ihtiva etmektedir. Bunlar kabir hayatı, kıyamet ve âhiret hayatı, Cennet, Cehennem ve âhiret ile ilgili bütün konulardır.