Filozoflar

Selahaddin Uşşaki (Filozoflar Biyografileri)

SELAHADDİN-İ UŞŞÂKÎ

filozof-4/selahaddin%20ussaki Selahaddin Uşşaki (1705-1782) yılları arasında yaşamış Muasavvıf ve bilgin Uşşakilik’in öncülerindendir.

Halvetîyye-i UŞŞÂKÎ Tarikinin üçüncü Pîri dir. Zamanının Muhiddin’i, Kutbü’l ârifin, Gavsü’l vâsilin, Nebiler vârisi, Evliyâlar sultanı, Menba-ı  esrar, Matla-i  envar, Kutbu zaman, Pîr Abdullah Salâhuddin-i UŞŞÂKΠ (k.s.) Hazretleri UŞŞÂKÎ tarikinin Salâhiyye şubesinin kurucusudur.

Hayatı

Hicri 1117 (M.1705) yılında Balıkesir (Kesriye) de dünya ya gelmiştir. Babası Saraybosnalı Muhammed efendi dir.Tahsilini 20 yaşına kadar memleketi olan Balıkesir’de devrin ulema-i kirâmından ikmal etmiştir. İlim öğrenmek ve tahsilini tamamlamak üzere İstanbul’a gitmiştir.   

Bir taraftan ilim tahsiline devam ederken diğer taraftan da tahvil kaleminde çalışmaya başlamıştır. Yük­sek kabiliyet ve istidâdı sayesinde inşâ ve kitabet (resmi yazı yazma kaideleri) de  yüksek mertebeye ulaşmış, mektupcu­luk rütbesi ile Hekimoğlu Ali Paşa maiyyetine tayin edilmiştir. Daha sonra paşa ile Mısır’da bulundukları sırada paşanın divan efendiliğine tayin edilerek bu görevde uzun süre kalmışlar­dır.

Mısır’da bulundukları sıralarda Şeyh Şemseddin Muham­med Hanefi ile buluşarak onun sohbetlerinden faydalandığı gi­bi, Şeyh Ahmed Mehveri hazretlerinden de rakam ve harflerin yardımıyla gelecekte olacak şeyleri önceden haber veren cifr bilgisiyle bir nevi ilmi evfak öğrenmişlerdir.

Mısır’da bulunurken ayrıca Şeyh Ahmed el Mehveri haz­retlerinin Nakşibendi’ye hilafetine mashar olmuştur.

Salâhuddin-i Uşşâkî haz­retleri bilahare İstanbul’a geldiği zaman Allah (C.C.) hazretlerine ve Resulullah (SA V.) e ünsiyet etmesi için şeyhinden yol istemiş. Şeyh efendi hazret­leri de kendisine “Ben seni ancak kendi makamıma kadar götürebilirim. Bundan ilerisini  Allahu Tealâ ‘dan iste, sana bir mürşidi kamil ihsan etsin.” demiştir.

Hicri 1196 (M. 1782) yılında vefat ederek, Cenab-ı Hakka vasıl ol­muştur.

Mezar taşında şu mısra yer almaktadır.

“Salâhi şevk-i envârı cemâle oldu pervane”

Kabri Şerifi İstanbul Fatih semtinde Tâhir Ağa Tekke cami avlusundadır.

İlgili Makaleler