Edebiyat

Sehi Bey Kimdir, Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği

Sehi Bey (Edirne ? – Edirne 1548) 16. yüzyıl Türk tezkire yazarı ve şairi.

Edirne’de doğdu. Kendisininde ilim ve edebiyat konusunda üstadı olarak vasıflandırdığ şair Necati Bey’in yanında yetişti. Sehi Bey’in iyi bir öğrenim gördüğü divanından ve tezkiresinden anlaşılmaktadır.  II. Bayezid’in oğullarından şehzade Mahmud’un divan katipliğini yaptığı gibi I. Süleyman (Kanuni)’ın, şehzadeliği sırasında onun da divan katipliğinde bulundu. Daha sonra Edirne Dâdü’l-hadis mütevellisi oldu. Bu şehirde öldü.

Edebi Kişiliği

Sehi Beg’in en büyük eseri Heşt Behişt (Sekiz Cennet) adlı şairler tezkiresidir. Eserin, Anadolu sahasında yazılmış iik şuarâ tezkiresi olduğu söylenir. Eserde, 14. yüzyıldan, müellifin yaşadığı zamana kadar yetişmiş iki yüzden fazla divan şairinin hayatı ve eserleri hakkında bilgi vardır. Oldukça sade bir dille yazılmıştır. Ona asıl şöhretini sağlayan tezkiresidir.

Sehi Bey bu eserinden başka mürettep bir divanı vardır. Bugün bilinen tek nüshası, Paris’te Bibliotheque Nationale de France’tadır.

Divanında hemen hemen her nazım şekliyle şiir söyleyen Sehi Bey; kaside ve gazellerinde deyimlere, atasözlerine, yerli unsurlara sık sık yer vermiştir. Özellikle Rumeli şairlerinde sıkça rastladığımız gerçekçi tasvirler, yerel unsurlar şiirinde dikkat çeken özelliklerin başında gelmektedir. Bu bağlamda Sehi Bey’in sanat anlayışının temelinde tıpkı üstadı Necati Bey’de olduğu gibi sade ve samimi bir dil ile yerli unsurların yattığı görülür.

Kaynakların değerlendirmelerine göre orta dereceli bir şair sayılan Sehi, klasik Türk edebiyatının en parlak ve olgun dönemlerini yaşadığı XVI. asırda belki Fuzuli, Zati, Baki, Hayali gibi şairler kadar sanatlı manzumeler yazamamıştır. Fakat şiirlerinde kullandığı sade dil, yerli malzeme ve günlük hayata dair izlenimleri onu, klasik ve yerli şiirimizin önemli temsilcilerinden biri yapmıştır.

Eserleri

Heşt Behişt (Sekiz Cennet)
Divan

İlgili Makaleler