Sehavi Kimdir, Hayatı, Eserleri

Sehâvî. (1427 – 1496) Müfessir, İslam alimi.

Ebu’l-Hasen, Ali b. Muhammed b. Abdüssamed el-Mısrî es-Sehâvî. Mısır’ın Sehâ bölgesinde doğdu. Doğduğu yere nisbetle Sehâvî denildi. Tefsire, fıkha, usul-i fıkha, Kur’ân’a ve Arab lugatına hakkıyla vâkıf idi. Son derece zeki ve güzel ahlaklı idi. Şâfiî mezhebindendi. Bir tefsir yazmış olan Sehâvî’nin tecvide, hadise ve usul-i dine dâir eserleri vardır.

Eserleri

Tefsiru’s-Sehâvî: Kehf suresine kadardır, dört ciltliktir.
Hidâyetül-Mürtâb ve Gâyetü’l-Huffaz ve’t-Tullâb:Kur’ân-ı Kerim’deki müteşâbih âyetlere dâir yazılmış, manzum bir eserdir.