Şatibi Kimdir, Hayatı, Eserleri Kısaca

Şâtîbî (1144-1194)

Ebu’l-Kasım el-Şâtibı diye anılır. İspanya’nın doğusunda, Valencia eyâletinde bulunan Şâtîbe şehrinde doğdu. Genç yaşta, doğduğu şehrin vâizi oldu. Çeşitli âlimlerden kıraat ve hadîs ilimlerini tahsil etti, Hacc farizasını ifa edip döndükten sonra, Fazıiiye Medresesi’ne baş müderris oldu (1175).

Kıraat ilminde ve tefsirde geniş bîr bilgiye sahibti. Şöhretini şu iki eserine borçludur. Birincisi: Hırz el-emani ve vech el-Tahânî. Bu eser, el-Şâtîbîyye diye de anılır. Bir kafiyeli, 1173 beyitlik bîr manzumedir. Diğer eseri, “Akilât etrab el-Kasaid fi esne’l Mekasid”dır. Bu da bîr kâfiyeli ve 300 beyitlik bir manzumedir. Her ikisi de kırâata dâirdir. Çok kapalı bir dille yazıldıkları için, bir çok şerhleri yapılmıştır.