Samsun ili Tatlı Su Balık Faunası

58

Nazmi
Polat –
Samsun ili Tatlı Su Balık Faunası

Bir alanın faunasının tespit edilmesi o
alanda yaşayan endemik, egzotik ve yerel türlerin saptanmalarının sağlanması
açısından oldukça önemlidir.

Samsun ili tatlı sularında yaşayan 19 familya
ait 48 tür ve 4 alt tür olmak üzere toplam 52 balık türü tespit edilmiştir.

Samsun ili de 213 km kıyı şeridi, 4.411 ha
doğal göl, 17.289 ha baraj gölü, 28.144 ha gölet ve 4.615 ha akarsu yüzeyi ile
su ürünleri üretimi açısından önemli bir potansiyele sahiptir.

Samsun
Tatlı Sularındaki Balık Türleri

REGNUM: Animalia

PHYLUM: Chordata

SUBPHYLUM: Vertebrata (Craniata)

SUPERCLASSIS: Gnathostomata

CLASSIS: Actinopterygii

SUBCLASS IS: Neopterygii

DIVISION: Teleostei

SUBDIVISION: Elopomorpha

ORDER: Anguilliformes

SUBORDER: Anguilloidei

FAMİLYA: Anguillidae

Anguilla anguilla

SUBDIVISION: Euteleostei

SUPERORDER: Ostariophysi

ORDER: Cypriniformes

FAMİLYA: Cyprinidae

Abramis brama

Alburnoides bipunctatus

Barbus tauricus

Blicca bjoerkna

Capoeta sieboldii

Capoeta tinca

Carassius gibelio

Chalcalburnus chalcoides

Chondrostoma regium

Cyprinus carpio

Leuciscus cephalus

Petroleuciscus borysthenicus

Pseudorasbora parva

Rhodeus sericeus

Rutilus rutilus

Scardinius erythrophthalmus

Tinca tinca

Vimba vimba

FAMİLYA: Balitoridae

Barbatula eregliensis

Orthrias angorae angorae

Orthrias angorae kosswigi

Orthrias brandti banarescui

FAMİLYA: Cobitidae

Cobitis splendens

ORDER: Siluriformes

FAMİLYA: Siluridae

Silurus glanis

SUPERORDER: Protacanthopterygii

ORDER: Esociformes

FAMİLYA: Esocidae

Esox lucius

ORDER: Salmoniformes

FAMİLYA: Salmonidae

Salmo labrax

Salmo trutta macrostigma

Oncorhynchus mykiss

SUPERORDER: Acanthopterygii

ORDER: Mugiliformes

FAMİLYA: Mugilidae

Uza aurata

Liza ramada

Uza saliens

Mugil cephalus

Mugil soiuy

ORDER: Atheriniformes

SUBORDER: Atherinoidei

FAMİLYA: Atherinidae

Atherina boyeri

ORDER: Cyprinodontiformes

SUBORDER: Cyprinodontoidei

FAMİLYA: Cyprinodontidae

Aphanius danfordii

FAMİLYA: Poecilidae

Gambusia holbrooki

ORDER: Gasterosteiformes

SUBORDER: Gasterosteoidei

FAMİLYA: Gasterosteidae

Gasterosteus aculeatus

SUBORDER: Syngnathoidei

FAMILIA: Syngnathidae

Syngnathus abaster

Syngnathus acus

ORDER: Perciformes

SUBORDER: Percoidei

FAMİLYA: Percidae

Perca fluviatilis

Sander lucioperca

FAMİLYA: Pomatomidae

Pomatomus saltatrix

SUBORDER: Blennioidei

FAMİLYA: Blennidae

Salaria fluviatilis

SUBORDER: Gobioidei

FAMİLYA: Gobiidae

Neogobius constructor

Neogobius fluviatilis

Neogobius gymnotrachelus

Neogobius melanostomus

Pomatoschistus marmoratus

Proterorhinus marmoratus

ORDER: Pleuronectiformes

SUBORDER: Pleuronectoidei

FAMİLYA: Pleuronectidae

Platichthysflesus

FAMİLYA: Soleidae

Pegusa lascaris

1. Anguilla anguilla (Yılan balığı)

2. Abramis brama (Tahta balığı, Çapak balığı)

3. Alburnoides bipunctatus (Noktalı inci
balığı)

4. Barbus tauricus (Bıyıklı Balık)

5. Blicca bjoerkna (Tahta balığı)

6. Capoeta sieboldii (Saçaklı siraz balığı)

18. Vimba vimba (Söğüt balığı, Eğrez balığı)

19. Barbatula eregliensis (Çöpçü balığı)

20. Barbatula kossvvigi (Çöpçü balığı)

21. Oxynoemacheilus angroae (Çöpçü balığı)

22. Oxynoemacheilus banarescui (Çöpçü balığı)

23. Cobitis splendens (Kobif)

24. Silurus glanis (Yayın balığı)

25. Salmo labrax (Benekli alabalık)

26. Salmo trutta macrostigma (Dere alası, Dağ
alabalığı)

27. Oncorhynchus mykiss (Gökkuşağı alabalığı)

28. Esox lucius (Turna balığı)

29. Liza aurata (Sarıkulak, Altınbaş kefal)

30. Liza ramada (İnce dudaklı kefal)

31. Liza saliens (İlarya, Mavraki)

32. Mugil cephalus (Has kefal)

33. Mugil soiuy (Rus kefali)

34. Atherina boyeri (Gümüş balığı)

35. Aphanius danfordii (Dişli sazan balığı)

36. Gambusia holbrooki (Sivrisinek balığı)

37. Gasterosteus aculeatus (Dikence balığı)

38. Syngnathus abaster (Deniziğnesi, iğne
balığı)

39. Syngnathus acus (Deniziğnesi)

40. Perca fluviatilis (Tatlı su levreği)

41. Sander lucioperca (Sudak, Akbalık)

42. Pomatomus saltatrix (Çinekop, Lüfer)

43. Salaria fluviatilis (Horozbina balığı)

44. Neogobius constructor (Kafkasya nehir
kaya balığı)

45. Neogobius fluviatilis (Tatlı su kaya
balığı)

46. Neogobius gymnotrachelus (Küçük kaya
balığı)

47. Neogobius melanostomus (Kum kaya balığı,
Benekli kaya balığı)

48. Pomatoschistus marmoratus (Lekeli hurma
kayası balığı)

49. Proterorhinus marmoratus (Tüp burunlu
kaya balığı)

50. Pegusa lascaris (Kum dil balığı)

51. Platichthys flesus (Pisi balığı, Dere
pisisi)

Polat, Nazmi. (2011), “Samsun ili Tatlı Su Balık Faunası,” Samsun Sempozyumu 13-16 Ekim Samsun, Bildiriler Kitabı, Cilt: 1,
s. 299-313, Samsun 2012